โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑
 
               วันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๑ นายวราเทพ สุริยชน หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชุมพร มอบหมายให้นางสาววิจิตรา ขุนณิชย์ นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ และบุคลากรในสังกัดฯ ร่วมออกบู๊ทจัดนิทรรศกาลคลินิกบัญชี ในโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ ระดับจังหวัด ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ ณ หอประชุมโรงเรียนละแมวิทยา หมู่ที่ ๑๐ ตำบลละแม อำเภอละแม จังหวัดชุมพร เพื่อให้บริการด้านบัญชีแก่เกษตรกร และประชาชนผู้เข้าร่วมในงาน พร้อมนี้ได้รับเกียรติจากนายเลิศพรไชย ไชยฤทธิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร เป็นประธานเปิดโครงการดังกล่าวด้วย
 
               ทั้งนี้สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชุมพร นอกจากได้ออกบู๊ทให้บริการด้านบัญชีแล้ว ยังนำเอาแอปพลิเคชั่น Smart Me ที่พัฒนาโดยกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ประชาสัมพันธ์และเชิญชวนให้ผู้เข้าร่วมงานหันมาจัดทำบัญชีที่มีความสะดวก และงานผ่านมือถือ พร้อมทั้งยังให้บริการแจกน้ำแข็งหลอดแก่ผู้เข้ามาใช้บริการกับทางบู๊ทคลินิกบัญชีอีกด้วย