วันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๙ นายวราเทพ สุริยชน นักวิชการตรวจสอบบัญชีชำนาญการพิเศษ พร้อมด้วยบุคลากรในสายสอบบัญชี ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๔๑ จำกัด ณ ห้องประชุมกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๔๑ อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร โดยนายวราเทพ สุริยชน เน้นย้ำพร้อมแนะนำให้สหกรณ์มีการยืนยันยอดของสมาชิก และจำนวนเงินการเคลื่อนไหวของยอดหุ้นและเงินกู้ของสมาชิกให้มีความถูกต้อง โดยให้สหกรณ์ทำการแจ้งกับสมาชิกเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อให้สมาชิกตรวจสอบและยืนยันข้อมูลให้ถูกต้อง ในทุก ๆ สิ้นปี เพื่อเป็นประโยชน์ต่อตัวสมาชิกเอง และลดความผิดพลาดในการบริหารงาน การดำเนินการของสหกรณ์