วันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชุมพร นำโดยนายวราเทพ สุริยชน หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชุมพร ร่วมประชุมสามัญประจำปี ๒๕๖๐ สหกรณ์นิคมท่าแซะ จำกัด ณ ที่ทำการสหกรณ์นิคมท่าแซะ จำกัด อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร ทั้งนี้นายวราเทพ สุริยชน ได้กล่าวและเน้นย้ำในที่ประชุมสามัญประจำปี เกี่ยวกับการควบคุมภายใน การบริหารจัดการของธุรกิจด้านต่างๆของสหกรณ์ พร้อมชี้แจงหลักการปฏิบัติงานร่วมกับสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชุมพร เพื่อให้สอดคล้องและปฏิบัติงานในแนวทางเดียวกัน และเกิดประโยชน์สูงสุดของสมาชิกภายในสหกรณ์