รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เดินทางลงพื้นที่จังหวัดชุมพร
 
               วันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ นายโอภาส ทองยงค์ อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ คณะติดตาม ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เดินทางลงพื้นที่จังหวัดชุมพร เพื่อประชาสัมพันธ์การดำเนินงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และเยี่ยมชมการดำเนินงานของสหกรณ์นิคมท่าแซะ จำกัด โดยมีนางสาวถนอมจิตต์ ท้าวแดนคำ ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๘ และนางรัตนาภรณ์ ชัยรัตนวงศ์ หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชุมพร ร่วมให้การต้อนรับ ซึ่งในครั้งนี้ได้ร่วมเปิดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ครั้งที่ ๔๙ สหกรณ์นิคมท่าแซะ จำกัด พร้อมฟังผลการดำเนินงานของสหกรณ์
 
               นอกจากนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้มอบโล่รางวัลดีเด่น แก่สมาชิกสหกรณ์นิคมท่าแซะ จำนวน ๔๐ ราย พร้อมกับร่วมปลูกต้นไม้เพื่อเป็นที่ระลึก หลังจากนั้น ได้พบปะพูดคุย และรับฟังปัญหาของพี่น้องเกษตรกรในพื้นที่ ได้เยี่ยมชมนิทรรศการของกลุ่มเกษตรกร และผู้ประกอบการ ที่ได้รับการสนับสนุนจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่จัดขึ้นภายในงาน ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า สหกรณ์เป็นวิธีการหนึ่งที่จะช่วยแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ สังคมของประเทศให้ดีขึ้น และเป็นกลไกในการขับเคลื่อนตามนโยบายภาครัฐ ซึ่งรัฐบาลจึงได้พยายามเข้ามามีบทบาทสนับสนุนส่งเสริมการดำเนินงานของสหกรณ์มากขึ้น เช่น เกษตรอินทรีย์ เกษตรแปลงใหญ่ ทฤษฎีใหม่ เพื่อให้สหกรณ์ช่วยเหลือสมาชิกได้อย่างแท้จริงตามหลักสหกรณ์ ซึ่งได้กำหนดขอบเขตขององค์กรสหกรณ์ให้สมาชิกเป็นเจ้าของ เป็นผู้บริการ และใช้บริการในธุรกิจต่าง ๆ ของสหกรณ์อย่างครบวงจร เพราะฉะนั้น การที่สหกรณ์จะดำเนินงานให้เจริญก้าวหน้า และประสบความสำเร็จส่วนใหญ่จะขึ้นอยู่การร่วมมือ ร่วมใจ และความภักดีของสมาชิกทั้งหลายต่อสหกรณ์ ถ้าหากสมาชิกเข้าใจในอุดมการณ์ หลักการ และวิธีการสหกรณ์ด้วย