ผอ.สตท.๘ ตรวจเยี่ยมสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชุมพร และร่วมประชุมบุคลากรของสำนักงานฯ
 
               วันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๐๐ น. นางสาวถนอมจิตต์ ท้าวแดนคำ ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๘ พร้อมด้วยนางสาวฐิตินันท์ เหมือนพะวงศ์ นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญด้านการบัญชีและการสอบบัญชี ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชุมพร และร่วมประชุมบุคลากรของสำนักงานฯ เพื่อทำความเข้าใจเรื่องการจัดทำแผนการปฏิบัติงาน ให้เป็นไปตามนโยบายของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ พร้อมทั้งรับทราบปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน และให้คำแนะนำแนวทางการปฏิบัติงานเพื่อให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยมีนางรัตนาภรณ์ ชัยรัตนวงศ์ หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชุมพร ได้รายงานข้อบริหารราชการ ผลการปฏิบัติงาน ตลอดจนปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน ซึ่งมีบุคลากรในสังกัดให้การต้อนรับและเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชุมพร อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร