โครงการการฝึกอบรมเศรษฐกิจการเงินขั้นพื้นฐานแก่สมาชิกสหกรณ์
 
               วันที่ ๒๗-๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชุมพร โดยนางรัตนาภรณ์ ชัยรัตนวงศ์ หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชุมพร พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัดฯ จัดฝึกอบรม "โครงการการฝึกอบรมเศรษฐกิจการเงินขั้นพื้นฐานแก่สมาชิกสหกรณ์" ณ ที่ทำการสหกรณ์การเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดินหงษ์เจริญ จำกัด อำเภอท่าแซะ และที่ทำการสหกร์การเกษตรบ้านพันวาล จำกัด อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร ตามลำดับ เพื่อให้สมาชิกสหกรณ์มีความเข้าใจในการดำเนินการของกระบวนการสหกรณ์ มีจิตสำนึกในการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน และคำนึงถึงความถูกต้องตามหลักธรรมาภิบาล รวมถึงได้จัดอบรมโปรแกรม Smart Member เพื่อให้สมาชิกสหกรณ์สามารถตรวจสอบฐานะทางการเงินของตนเอง และลดการเกิดทุจริตในสหกรณ์