ประชุมหน่วยงานภาคีร่วมกับผู้นำกลุ่มนาแปลงใหญ่ระดับจังหวัด ครั้งที่ ๑
 
               วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เวลา ๘.๓๐ น. นายวราเทพ สุริยชน หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชุมพร มอบหมายให้นางสาวประภาพร รักบำรุง นักวิชาการตรวจสอบบัญชี ร่วมประชุมหน่วยงานภาคีร่วมกับผู้นำกลุ่มนาแปลงใหญ่ระดับจังหวัด ครั้งที่ ๑ ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่) ปี ๒๕๖๒ ณ ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลบางลึก อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร เพื่อชี้แจงการดำเนินงาน ติดตามให้คำแนะนำการบริหารจัดการกลุ่มรับทราบผลความก้าวหน้าและปัญหาอุปสรรคของหน่วยงานภาคีเครือข่าย การสร้างเครือข่ายและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการดำเนินงานในระดับจังหวัด หาพันธมิตรในการผลิตและการตลาดข้าวในแต่ละชุมชน