โครงการจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ อำเภอสวี จังหวัดชุมพร
 
               วันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๑ นายวราเทพ สุริยชน หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชุมพร มอบหมายให้นางลาวัลย์ พลเพชร นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด ร่วมโครงการจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ณ ศูนย์เรียนรู้เพิ่มประสิทธิการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ตำบลเขาค่าย อำเภอสวี จังหวัดชุมพร เพื่อกระตุ้นให้เกษตรกรเริ่มต้นการผลิตในปีการเพาะปลูกใหม่โดยใช้เทคโนโลยีและภูมิปัญญาที่มีความเหมาะสมกับพื้นที่ โดยมีนายเทิดศักดิ์ ขนอม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาค่าย เป็นประธานเปิดโครงการดังกล่าว
 
               โดยสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชุมพร ได้ลงพื้นที่ออกบู๊ทนำบัญชีต้นทุนประกอบอาชีพ บัญชีรับ-จ่ายในครัวเรือน ให้บริการแก่เกษตรกรที่เข้าร่วมในโครงการ พร้อมให้คำแนะนำ และประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้เกษตรกรและประชาชนที่เข้าร่วมงานหันมาทำบัญชี พร้อมได้นำเอาเทคโนโลยีแอปพลิเคชั่น Smart Me บัญชีบนมือถือ ซึ่งพัฒนาโดยกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ออกให้บริการแก่เกษตรกรและประชาชนในงานดังกล่าวด้วย