โครการศึกษาดูงานภายใต้โครงการสนับสนุนการปฏิบัติงานตามนโยบายสำคัญประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑
 
              วันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๑ นายวราเทพ สุริยชน หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชุมพร มอบหมายให้นางสาวประภาพร รักบำรุง นักวิชาการตรวจสอบบัญชี พร้อมด้วยนางสาวจุฑามาส พิมลรัตน์ เจ้าหน้าที่โครงการฯ ร่วมบูรณาการกับสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดชุมพร นำโดยนายสุทีป สุธาประดิษฐ์ เกษตรและสหกรณ์จังหวัดชุมพร พาเกษตรกรกลุ่มเป้าหมาย ศึกษาดูงานภายใต้โครงการสนับสนุนการปฏิบัติงานตามนโยบายสำคัญประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ณ ศูนย์เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้านศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ต้นแบบบ้านพะงุ้น อำเภอสวี จังหวัดชุมพร