ประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๖๒ สหกรณ์การเกษตรพูนสุข จำกัด

               วันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๒ นายวราเทพ สุริยชน หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชุมพร มอบหมายให้นางสาววิจิตรา ขุนณิชย์ นักวิชการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๖๒ สหกรณ์การเกษตรพูนสุข จำกัด ณ ศาลาหมู่บ้านหมู่ ๖ ตำบลพระรักษ์ อำเภอพะโต๊ะ จังหวัดชุมพร เพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงินของสหกรณ์ คำแนะนำเกี่ยวกับการดำเนินงานของสหกรณ์จากผลการตรวจสอบบัญชีที่ผ่านมาให้คณะกรรมการดำเนินการของสหกรณ์ปฏิบัติงานหรือดำเนินธุรกิจต่างๆ เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบ ตลอดจนให้นำแผนงานประมาณการรายรับ – รายจ่ายที่ผ่านการอนุมัติจากที่ประชุมใหญ่ มาเป็นแนวทางในการดำเนินธุรกิจให้เกิดประโยชน์แก่สมาชิกด้วย

               ทั้งนี้นางสาววิจิตรา ขุนณิชย์ ได้กล่าวแนะนำให้สหกรณ์ให้ความสำคัญในบทบาทหน้าที่หลักในการให้คววามร่วมมือใช้บริการการของสหกรณ์ ให้ความสำคัญในการเข้าร่วมประชุม และระบบการควบคุมภายในของสหกรณ์ปรับปรุงให้มีความชัดเจนเพื่อผลประโยชน์ต่อสหกรณ์และตัวสมาชิก