สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชุมพร ร่วมสังเกตการณ์ตรวจนับสินค้าสหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธกส. ชุมพร จำกัด
 
               วันที่ ๒๘-๒๙ มีนาคม ๒๕๖๑ นายวราเทพ สุริยชน หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชุมพร มอบหมายให้นางสาวมยุเรศ สุดเพชร นักวิชาการตรวจสอบบัญชีปฏิบัติการ พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัดฯ ร่วมสังเกตการณ์ตรวจนับสินค้า ณ สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธกส. ชุมพร จำกัด และสาขาทั้งสิ้น ๑๒ สาขา ภายในจังหวัดชุมพร โดยผ่านการตรวจนับสินค้าผ่านโปรแกรมระบบสินค้าเวอร์ชั่น ๒.๒ ที่พัฒนาโดยกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 
               ทั้งนี้ได้มีข้อแนะนำในการตรวจนับสินค้าของสหกรณ์จากนางสาวมยุเรศ สุดเพชร ผู้สอบบัญชีที่ร่วมสังเกตการณ์ ในเรื่องของการจัดวางสินค้า เรื่องความพร้อมของกรรมการในการตรวจนับ รวมถึงสินค้าเชื่อมชำรุด เพื่อให้ต่อไปสหกรณ์ได้มีระบบในการตรวจนับสินค้าที่มีความถูกต้องและรวดเร็วขึ้น