โครงการส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่และเกษตรกรรมยั่งยืน ประจำปี ๒๕๖๒ เวทีที่ ๑ ตำบลสลุย อำเภอท่าแซะ
 
               วันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๒ นายวราเทพ สุริยชน หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชุมพร มอบหมายให้นางสาวฐิตากร พงศ์ภัณฑ์ฑารักษ์ นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัดฯ และนายฐาปกรณ์ จือเหลียง ครูบัญชีในเขตพื้นที่อำเภอท่าแซะ ลงพื้นที่ร่วมบูรณาการกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จัดโครงการส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่และเกษตรกรรมยั่งยืน ประจำปี ๒๕๖๒ เวทีที่ ๑ อบรมถ่ายทอดความรู้ หลักสูตรการปรับแนวคิดทฤษฎีใหม่ ณ หมู่บ้านหมู่ที่ ๒ ตำบลสลุย อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร ซึ่งสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชุมพร ได้นำเอาบัญชีรับจ่ายในครัวเรือน และบัญชีต้นทุนประกอบอาชีพ แนะนำสอนแนะแก้ผู้เข้าร่วมโครงการ พร้อมทั้งได้ประชาสัมพันธ์แอปพลิเคชั่นบัญชีบนมือถือ (Smart Me) ซึ่งเป็นแอปพลิเคชั่นบัญชีที่พัฒนาโดยกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เพื่อให้บริการแก่ประชาชนที่เข้ามาร่วมโครงการในครั้งนี้ด้วย