วันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชุมพร จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "พัฒนาอาสาสมัครเกษตรด้านบัญชี (ครูบัญชีอาสา) ปี ๒๕๖๐"  ณ ห้องประชุมสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชุมพร อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร เพื่อถ่ายทอดนโยบายและแนวทางการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการจัดทำบัญชีต้นทุนอาชีพ ทบทวนความรู้ ความเข้าใจให้กับครูบัญชี เสริมสร้างความรู้ ทักษะ ในการสร้างและการใช้สื่อการสอน เสริมสร้างความรู้ให้ครูบัญชีอาสา ในเรื่องการใช้เทคนิคการถ่ายทอดความรู้ และการโน้มน้าวจูงใจแก่กลุ่มเป้าหมาย พร้อมพูดคุยแลกเปลี่ยนความรู้และทัศนคติเพื่อให้สามารถเกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานสูงสุด ทั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากครูบัญชีเข้าร่วมจำนวน ๖๐ ราย