วันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๓๐ น. สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชุมพร นำโดยนางวันเพ็ญ ศรีภักดี หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชุมพร พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด ร่วมพิธีเปิดศูนย์บริการประชาชนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และงาน "ชิมหม่อน ชมไหม สืบสานงานพระมารดาไหมไทย" ณ ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ ชุมพร ตำบลสลุย อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร โดยมีนายสุทีป สุธาประดิษฐ์ เกษตรและสหกรณ์จังหวัดชุมพร ซึ่งเป็นประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แบบเบ็ดเสร็จจังหวัดชุมพร เป็นผู้เปิดพิธีดังกล่าวด้วย