หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชุมพร ร่วมเป็นเกียรติพิธียกเสาเอก "สร้างบ้านคนจนชนบท อนาคตชุมชนคนไร้ที่ดิน” บ้านมั่นคงชนบท ๒๐ ปีพอช. พลังองค์กรชุมชนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน


                วันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๐๐ น. นางรัตนาภรณ์ ชัยรัตนวงศ์ หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชุมพร พร้อมด้วยข้าราชการในสังกัด ร่วมพิธียกเสาเอก "สร้างบ้านคนจนชนบท อนาคตชุมชนคนไร้ที่ดิน” บ้านมั่นคงชนบท ๒๐ ปีพอช. พลังองค์กรชุมชนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน บนแปลงพื้นที่จัดสรร ศพก. เลขที่ ๘๓ แก่สมาชิกสหกรณ์การเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดินหงส์เจริญ จำกัดตำบลหงส์เจริญ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร ซึ่งเป็นการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาลในการแก้ปัญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล้ำ และสร้างความเป็นธรรมในสังคม โดยการสร้างโอกาสเข้าถึงสวัสดิการและที่อยู่อาศัยสำหรับผู้มีรายได้น้อย ให้มีความมั่นคงในที่อยู่อาศัยจำนวน ๑๐๖ แปลง