ประชุมใหญ่สามัญประจำปีสหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านแหลมปาย จำกัด ประจำปี ๒๕๖๒
 
              วันที่ ๓๐ กรฏาคม ๒๕๖๒ นายวราเทพ สุริยชน หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชุมพร มอบหมายให้นางสาวรุ่งทิพย์ เอียวสินพานิช นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการพิเศษ และผู้ช่วยผู้สอบบัญชีในสังกัด เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปีสหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านแหลมปาย จำกัด ประจำปี ๒๕๖๒ ณ ที่ทำการสหกรณ์กองทุนบ้านแหลมปาย จำกัด ตำบลหาดยาย อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร เพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงินของสหกรณ์ คำแนะนำเกี่ยวกับการดำเนินงานของสหกรณ์จากผลการตรวจสอบบัญชีที่ผ่านมาให้คณะกรรมการดำเนินการของสหกรณ์ปฏิบัติงานหรือดำเนินธุรกิจต่างๆ เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบ ตลอดจนให้นำแผนงานประมาณการรายรับ – รายจ่ายที่ผ่านการอนุมัติจากที่ประชุมใหญ่ มาเป็นแนวทางในการดำเนินธุรกิจให้เกิดประโยชน์แก่สมาชิกด้วย