ประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๖๒ สหกรณ์การเกษตรดอนยาง จำกัด
 
               วันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๒ นายวราเทพ สุริยชน หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชุมพร มอบหมายให้นางสาวรุ่งทิพย์ เอียวสินพานิช นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการพิเศษ ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๖๒ สหกรณ์การเกษตรดอนยาง จำกัด ณ ที่ทำการสหกรณ์การเกษตรดอนยาง จำกัด หมู่ ๑๓ ตำบลดอนยาง อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร เพื่อแถลงงบการเงินของสหกรณ์ ทั้งนี้นางสาวรุ่งทิพย์ เอียวสินพานิช ได้กล่าวแนะนำในเรื่องของการลงบัญชีค่าใช้จ่ายของสหกรณ์ให้เป็นไปตามจริง และมีการติดตามแผนค่าใช้จ่ายเป็นประจำ รวมถึงแนะนำให้สหกรณ์ลงบัญชีให้เป็นปัจจุบันโดยผ่านโปรแกรมระบบบัญชีที่พัฒนาโดยกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เพื่อเป็นเครื่องในการจัดทำบัญชีให้เกิดความถูกต้อง รวดเร็ว และได้รับความเชื่อมั่นจากสมาชิกมากขึ้น และเน้นย้ำในเรื่องของการควบคุมระบบความปลอดภัยภายในสหกรณ์ สร้างความเข้มแข็งจากการสนับสนุนของสมาชิกสหกรณ์