วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ นางสาวนารี แซ่เฮ่ง ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๘ พร้อมนางสาวอังสนา โยธินวัฒนบำรุง นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ หัวหน้ากลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าตรวจเยี่ยมและติดตามการปฏิบัติงาน พร้อมร่วมประชุมวางแผนการปฏิบัติงานในปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชุมพร อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร โดยมีนายวราเทพ สุริยชน นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการพิเศษ ข้าราชการและพนักงานราชการสำนักงานตรวจบัญขีสหกรณ์ชุมพรให้การต้อนรับ โดยนางสาวนารี แซ่เฮ่ง ได้เน้นย้ำให้ข้าราชการและพนักงานราชการทุกคนปฏิบัติงานอย่างเต็มความสามารถ โดยยึดถือความถูกต้อง ระเบียบ กฎเกณฑ์ ตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ อย่างเคร่งครัด พร้อมรับฟังปัญหาในการปฏิบัติงานและเป็นขวัญกำลังใจให้กับผู้ปฏิบัติงานทุกคน