เส้นทางสู่ความสำเร็จ
 
               วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ นายวราเทพ สุริยชน หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชุมพร มอบหมายให้นางสาววิจิตรา ขุนณิชย์ นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ ร่วมเป็นวิทยากรในโครงการประชุมผู้ปกครองและปัจฉิมนิเทศผู้สำเร็จการศึกษาประจำปี ๒๕๖๑ ระดับชั้นปวช.๓ และบรรยายพิเศษ "เส้นทางสู่ความสำเร็จกับการเรียนที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร" ณ หอประชุมใหญ่ วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร
 
               ตามที่กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ได้ทำ MOU กับสถาบันอาชีวะศึกษา ดำเนินการขับเคลื่อนโครงการสร้างผู้ทำบัญชีสหกรณ์ ซึ่งวิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร เป็นสถาบันนำร่องในการนำเอาวิชาการบัญชีสหกรณ์เข้าหลักสูตรการเรียนการสอน เป็นวิชาหลัก เพื่อส่งเสริมและพัฒนานักศึกษาให้สามารถเข้าใจและมีความรู้ทางด้านบัญชี และสามารถใช้โปรแกรมระบบบัญชี และโปรแกรมอื่น ๆ ที่พัฒนาโดยกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ได้อย่างถูกต้อง ช่วยนำพาคนเก่งคืนสู่ชุมชน สามารถนำวิชาความรู้ไปประกอบวิชาชีพทางการบัญชีสหกรณ์ต่าง ๆ ได้ ทั้งนี้นางสาววิจิตรา ขุนณิชย์ ยังได้ประชาสัมพันธ์ถึงบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ และแนะนำให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้รู้จักสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชุมพรมากขึ้น รวมถึงชี้แนะแนวทางการก้าวสู่ความสำเร็จในการศึกษา และการประกอบอาชีพทางด้านการบัญชีสหกรณ์ให้แก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย ซึ่งโครงการดังกล่าวได้รับเกียรติจากนายอำนวย นวลจันทร์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร เป็นประธานในพิธี