ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน

 ประกาศกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน (คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม)

  ประกาศ ประกวด (ร่าง) ราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน จำนวน 1 คัน

 
ประกาศ ผลรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร เพื่อเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการประจำปีงบประมาณ 2562

  ประกาศ รับสมัครสอบคัดเลือก เพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคลากรเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ในตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่ธุรการ  เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล  พนักงานขับรถยนต์  แม่บ้าน เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย  (รายละเอียดคลิกที่ตำแหน่ง)

  ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการในตำแหน่ง เจ้าหน้าที่โครงการวิสาหกิจชุมชน

  ประกาศ รับสมัครสอบคัดเลือก เพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่โครงการวิสาหกิจชุมชน
 
 
 
 
 


 
 
 
  

 


 
 


ขณะนี้มีผู้ Online อยู่

  วันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๓ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชุมพร โดยนางรัตนาภรณ์ ชัยรัตนวงศ์ หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชุมพร และบุคลากรในสังกัด ดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID- ๑๙) โดยฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด ๑๙
         

  วันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๓ นางรัตนาภรณ์ ชัยรัตนวงศ์ หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชุมพร มอบหมายให้นางสาวคนึงนิจ นวลละออนักวิชาการตรวจสอบบัญชี พร้อมด้วยครูบัญชีนางสาววาสนา ช่วนประสิทธิ์ ครูบัญชีประจำอำเภอหลังสวน ลงพื้นที่ร่วมบูรณาการกับสหกรณ์การเกษตรหลังสวน จำกัด
         

  วันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๓ นางรัตนาภรณ์ ชัยรัตนวงศ์ หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชุมพร มอบหมายให้นางสาวประภาพร รักบำรุง นักวิชาการตรวจสอบบัญชี พร้อมนายชนะ มณีนวล ครูบัญชีประจำศูนย์ ศพก.อำเภอทุ่งตะโก ลงพื้นที่จัดโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (ทุเรียน)
         

  วันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๓ นางรัตนาภรณ์ ชัยรัตนวงศ์ หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชุมพร มอบหมายให้นางสาวจันทนา ถึงถิ่น นักวิชาการตรวจสอบบัญชีปฏิบัติการ พร้อมนางดวงกมล เล่งระบำ ครูบัญชีประจำศูนย์ ศพก.อำเภอหลังสวน ลงพื้นที่จัดโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (มังคุด)

  วันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๓ นางรัตนาภรณ์ ชัยรัตนวงศ์ หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชุมพร มอบหมายให้นางสาวประภาพร รักบำรุง นักวิชาการตรวจสอบบัญชี ผู้รับผิดชอบโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ พร้อมด้วยครูบัญชี นางสาวระวีวรรณ โอภาภิวัฒน์
         

  วันที่ ๑๓-๑๔ มีนาคม ๒๕๖๓ นางรัตนาภรณ์ ชัยรัตนวงศ์ หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชุมพร มอบหมายให้นางสาวประภาพร รักบำรุง นักวิชาการตรวจสอบบัญชี ผู้รับผิดชอบโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ พร้อมด้วยครูบัญชี นส ระวีวรรณ โอภาภิวัฒน์ ครูบัญชีประจำศูนย์ศพก. ปะทิว และนายสมชัย เกื้อสกุล ครูบัญชีประจำศูนย์ศพก. เมืองชุมพร
           

  นายอรุณชัย พุทธเจริญ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขตตรวจราชการที่ ๕ ติดตามผลการดำเนินงานตามแผนการตรวจราชการและการขับเคลื่อนแบบบูรณาการในพื้นที่จังหวัดชุมพร
         

  วันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๓ นางรัตนาภรณ์ ชัยรัตนวงศ์ หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชุมพร มอบหมายให้นางสาวฐิตากร พงศ์ภัณฑารักษ์ นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ ลงพื้นที่จัดโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (ปาล์มน้ำมัน)
      

  วันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๓ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชุมพร โดยนางรัตนาภรณ์ ชัยรัตนวงศ์ จัดประชุมข้าราชการ พนักงานราชการ เพื่อติดตามความคืบหน้าผลการปฏิบัติงานตามแผนการดำเนินงาน โดยรับฟังเกี่ยวกับปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน
         

  เมื่อวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๓ นางสาวถนอมจิตต์ ท้าวแดนคำ ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๘ พร้อมด้วยนางรัตนาภรณ์ ชัยรัตนวงศ์ หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชุมพร ข้าราชการ และพนักงานราชการในสังกัด เฝ้าฯ รับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
         

  เมื่อวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๓ นางสาวถนอมจิตต์ ท้าวแดนคำ ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๘ พร้อมด้วยนางรัตนาภรณ์ ชัยรัตนวงศ์ หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชุมพร ข้าราชการ และพนักงานราชการในสังกัด เฝ้าฯ รับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
         

  วันที่ ๒๗-๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชุมพร โดยนางรัตนาภรณ์ ชัยรัตนวงศ์ หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชุมพร พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัดฯ จัดฝึกอบรม "โครงการการฝึกอบรมเศรษฐกิจการเงินขั้นพื้นฐานแก่สมาชิกสหกรณ์"
             

  วันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เวลา ๗.๐๐ น. สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชุมพร โดยนางรัตนาภรณ์ ชัยรัตนวงศ์ หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชุมพร พร้อมด้วยข้าราชการและบุคลากรในสังกัดฯ ร่วมพิธีงาน "วันสหกรณ์แห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๓"
    

  วันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชุมพร โดยนางรัตนาภรณ์ ชัยรัตนวงศ์ หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชุมพร พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัดฯ จัดฝึกอบรม "โครงการการฝึกอบรมเศรษฐกิจการเงินขั้นพื้นฐานแก่สมาชิกสหกรณ์" ณ ศาลาอเนกประสงค์สหกรณ์การเกษตรบ้านพรุใหญ่พัฒนา จำกัด
         

  วันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ นางรัตนาภรณ์ ชัยรัตนวงศ์ หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชุมพร มอบหมายให้นางสาววิจิตรา ขุนณิชย์ นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด ร่วมออกหน่วยให้บริการในโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓
        

  วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ นางรัตนาภรณ์ ชัยรัตนวงศ์ หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชุมพร พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัดฯ ร่วมพิธีใช้มาตรการบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ำมีไข่ วางไข่เลี้ยงตัวอ่อน ทะเลอ่าวไทย ประจำปี ๒๕๖๓ ณ ท่าเทียบเรือองค์การสะพานปลาปากน้ำชุมพร อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร
   

  เมื่อวันที่ ๘-๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ โดยสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชุมพร จัดอบรมโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
  

  สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดชุมพร วันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๐๐ น. นางรัตนาภรณ์ ชัยรัตนวงศ์ หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชุมพร พร้อมด้วยข้าราชการในสังกัด เข้าสังเกตการณ์ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๖๒สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดชุมพร
   

  วันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๐๐ น. นางรัตนาภรณ์ ชัยรัตนวงศ์ หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชุมพร พร้อมด้วยข้าราชการในสังกัด ร่วมพิธียกเสาเอก "สร้างบ้านคนจนชนบท อนาคตชุมชนคนไร้ที่ดิน” บ้านมั่นคงชนบท ๒๐ ปีพอช. พลังองค์กรชุมชนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน บนแปลงพื้นที่จัดสรร ศพก. เลขที่ ๘๓
    

  วันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๓ นางรัตนาภรณ์ ชัยรัตวงศ์ หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชุมพร มอบหมายให้นางสาวฐิตากร พงศ์ภัณฑารักษ์ นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญ เป็นตัวแทนร่วมบูรณาการกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
         

  วันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๓ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชุมพร นำโดยนางรัตนาภรณ์ ชัยรัตนวงศ์ หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชุมพร พร้อมบุคลากรในสังกัด ร่วมโครงการจังหวัดพบประชาชนจังหวัดชุมพร "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน”
          

  วันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๗.๐๐ น. นางรัตนาภรณ์ ชัยรัตนวงศ์ หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชุมพร พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด ร่วมโครงการลานธรรม ลานวิถีไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ จังหวัดชุมพร
         

  วันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๓ นางรัตนาภรณ์ ชัยรัตนวงศ์ หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชุมพร มอบหมายให้นางสาวประภาพร รักบำรุง นักวิชาการตรวจสอบบัญชี ร่วมเป็นวิทยากรในโครงการการจัดทำแปลงหม่อนสาธิตเปรียบเทียบการเพิ่มผลผลิตหม่อน
    

  วันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๓ นางรัตนาภรณ์ ชัยรัตนวงศ์ หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชุมพร มอบหมายให้นางสาวรุ่งทิพย์ เอียวสินพานิช นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการพิเศษ และบุคลากรในสายสอบบัญชี เข้าตรวจสอบมาตรฐานการบัญชีสหกรณ์
       

  วันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙ : ๐๐ น. นางรัตนาภรณ์ ชัยรัตนวงศ์ หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชุมพร มอบหมายให้นางสาวทิพวรรณ บุรีรัตน์ นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ และนางสาวฐิติกร พงศ์ภัณฑารักษ์ นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ เป็นตัวแทนร่วมพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์
        

  วันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๓ นางรัตนาภรณ์ ชัยรัตนวงศ์ หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชุมพร และนางสาวรุ่งทิพย์ เอียวสินพานิช นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการพิเศษ เข้าสังเกตการณ์และร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๖๒ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชุมพร จำกัด
          

  วันที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๓ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชุมพร จัดกิจกรรมทำบุญสำนักงานเนื่องในโอกาสปีใหม่พุทธศักราช ๒๕๖๓ ณ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชุมพร อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร โดยนางรัตนาภรณ์ ชัยรัตนวงศ์ หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชุมพร
    

  ในวันที่ ๒๗-๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๒ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชุมพร โดยนางรัตนาภรณ์ ชัยรัตนวงศ์ หัวหน้าสำนักงานฯ พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด ร่วมกิจกรรม "โครงการส่งความสุขปีใหม่ มอบให้เกษตรกร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปี ๒๕๖๓” นำน้ำดื่ม กาแฟ และลูกอม
         

  วันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๒ นางรัตนาภรณ์ ชัยรัตนวงศ์ หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชุมพร ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๖๒ ครั้งที่ ๓๒ ของสหกรณ์ออมทรัพย์ค่ายเขตอุดมศักดิ์ จำกัด ณ สโมสรนายทหารค่ายเขตอุดมศักดิ์ ตำบลวังใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร
         

  วันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๗.๐๐ น. นางรัตนาภรณ์ ชัยรัตนวงศ์ หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชุมพร และตัวแทนหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ และองค์กรเอกชน ในจังหวัดชุมพร ร่วมกิจกรรม "สนทนาสร้างสรรค์ ร่วมกันพัฒนาจังหวัดชุมพร”
          

  สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชุมพร โดยนางรัตนาภรณ์ ชัยรัตนวงศ์ หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชุมพร พร้อมบุคลากรในสังกัดฯ ร่วมจัดกิจกรรมงานกาชาดจังหวัดชุมพร ประจำปี ๒๕๖๒ ระหว่างวันที่ ๑๗-๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๒
         

  วันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๒ นางรัตนาภรณ์ ชัยรัตนวงศ์ หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชุมพร มอบหมายให้นางสาววิจิตรา ขุนณิชย์ นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด ร่วมออกหน่วยให้บริการในโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓
         

  วันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๒ นางรัตนาภรณ์ ชัยรัตนวงศ์ หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชุมพร จัดกิจกรรมเรียนรู้ภายในหน่วยงาน Unit School
          

  วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๒ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชุมพร นำโดยนางรัตนาภรณ์ ชัยรัตนวงศ์ หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด ร่วมพิธีงานวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๒ ณ หน้าสำนักงานเทศบาลเมืองชุมพร อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร
         

  วันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๒ นางรัตนาภรณ์ ชัยรัตนวงศ์ หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชุมพร มอบหมายให้นางสาวรุ่งทิพย์ เอียวสินพานิช นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการพิเศษ พร้อมบุคลากรในสังกัด ร่วมจัดกิจกรรมวันดินโลก ณ บริเวณศูนย์เรียนรู้ศาสตร์พระราชา
    

  วันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๒ นางรัตนาภรณ์ ชัยรัตนวงศ์ หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชุมพร ประชุมรับมอบนโยบายการตรวจราชการตามแผนงาน/โครงการตามแผนการตรวจราชการ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมโครงการชลประทานชุมพร
          

  วันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๐๐ น. นางสาวถนอมจิตต์ ท้าวแดนคำ ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๘ พร้อมด้วยนางสาวฐิตินันท์ เหมือนพะวงศ์ นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญด้านการบัญชีและการสอบบัญชี ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชุมพร
         

  วันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ นายโอภาส ทองยงค์ อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ คณะติดตาม ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เดินทางลงพื้นที่จังหวัดชุมพร เพื่อประชาสัมพันธ์การดำเนินงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และเยี่ยมชมการดำเนินงานของสหกรณ์นิคมท่าแซะ จำกัด
     

  วันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. นางสาวรัตนาภรณ์ ชัยรัตนวงศ์ หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชุมพร และนางสาวรุ่งทิพย์ เอียวสินพานิช นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการพิเศษ ร่วมประชุมกับคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์นิคมท่าแซะ จำกัด
         

  วันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชุมพร นำโดยนางรัตนาภรณ์ ชัยรัตนวงศ์ หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชุมพร พร้อมด้วยบคุลากรในสังกัด มอบสิ่งของ พัดลม หม้อหุงข้าว และผ้านวม จำนวนหนึ่ง ในงานวันรวมน้ำใจจังหวัดชุมพร
        

  วันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชุมพร นำโดยนางรัตนาภรณ์ ชัยรัตนวงศ์ หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ พร้อมด้วยข้าราชการและพนักงานราชการในสังกัดฯ ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดเนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี ๒๕๖๒
        

  วันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชุมพร นำโดยนางรัตนาภรณ์ ชัยรัตนวงศ์ หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชุมพร พร้อมด้วยผู้สอบบัญชีในสังกัดฯ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมพร้อมสังเกตการณ์ การประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ ๑ ครั้งที่ ๗/๒๕๖๒

 วันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ นางรัตนาภรณ์ ชัยรัตวงศ์ หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชุมพร ร่วมสังเกตุการณ์ การประชุมใหญ่วิสามัญประจำปี ๒๕๖๑ ร้านสหกรณ์วิทยาลัยเทคนิคชุมพร จำกัด ณ วิทยาลัยเทคนิคชุมพรโดยมีผู้สอบบัญชี อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร
    

  วันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ นางรัตนาภรณ์ ชัยรัตนวงศ์ หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชุมพร จัดประชุมสำนักงานประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชุมพร เพื่อแจ้งนโยบายรวมถึงการวางแผนการปฏิบัติงาน พร้อมซักซ้อมและรับฟังปัญหาต่าง ๆ
             

  วันที่ ๑ พฤศจิกายน 2562 เวลา ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น. นางรัตนาภรณ์ ชัยรัตนวงศ์ หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชุมพร มอบหมายให้นางสาวรุ่งทิพย์ เอียวสินพานิช นักวิชาการตรวจบัญชีชำนาญการพิเศษ นำบุคลากรจิตอาสาในสังกัดฯ
         

  วันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๓๐ น. สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชุมพร นำโดยนางสาวรุ่งทิพย์ เอียวสินพานิช นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการพิเศษ และบุคลากรในสังกัดฯ ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลทักขิณานุปทาน (ครบ๕๐วัน) อุทิศถวายหลวงพ่อโปร่ง โชติโก ณ วัดถ้ำพรุตะเคียน ตำบลสลุย อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร
         

  วันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๓๐ น. สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชุมพร นำโดยนางสาวรุ่งทิพย์ เอียวสินพานิช นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการพิเศษ นำบุคลากรในสังกัดฯ ร่วมกิจกรรม "จิตอาสาปรับภูมิทัศน์ ทำความสะอาดบริเวณเส้นทางรถไฟและระบบสาธารณูปโภค"
         

  วันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๒ นายวราเทพ สุริยชน หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชุมพร พร้อมด้วยนางสาวรุ่งทิพย์ เอียวสินพานิช นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ (ผู้สอบสหกรณ์การเกษตรท่าแซะ จำกัด) ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๖๒ สหกรณ์การเกษตรท่าแซะ จำกัด
       

  วันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๒ นายวราเทพ สุริยชน หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชุมพร พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด ข้าราชการสำนักงานสหกรณ์จังหวัดชุมพร และตัวแทนสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ร่วมประชุมโครงการ ๓ ประสานเพื่อการพัฒนาสหกรณ์
         

  วันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๒ นายวราเทพ สุริยชน หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชุมพร พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด และตัวแทนสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อร่างระเบียบเกี่ยวกับการบัญชีผ่าน Web Conference
    

  วันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๒ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชุมพร นำโดยนายวราเทพ สุริยชน หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชุมพร พร้อมด้วยนางสาวรุ่งทิพย์ เอียวสินพานิช นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการพิเศษ ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๖๒ สหกรณ์ผู้ปลูกกาแฟจังหวัดชุมพร จำกัด อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร
         

  วันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๒ นายวราเทพ สุริยชน หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชุมพร มอบหมายให้นางสาวรุ่งทิพย์ เอียวสินพานิช นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการพิเศษ ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๖๒ สหกรณ์การเกษตรดอนยาง จำกัด
         

  วันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๒ นายวราเทพ สุริยชน หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชุมพร มอบหมายให้นางสาววิจิตรา ขุนณิชย์ นักวิชการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๖๒ สหกรณ์การเกษตรพูนสุข จำกัด ณ ศาลาหมู่บ้านหมู่ ๖ ตำบลพระรักษ์ อำเภอพะโต๊ะ จังหวัดชุมพร

  วันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๒ นายวราเทพ สุริยชน หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชุมพร มอบหมายให้นางสาวรุ่งทิพย์ เอียวสินพานิช นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการพิเศษ ร่วมต้อนรับ ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อตรวจราชการโครงการจัดที่ดินตามนโยบายของรัฐบาล
         

  วันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๒ นายวราเทพ สุริยชน หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชุมพร มอบหมายให้นางลาวัลย์ พลเพชร นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ ลงพื้นที่ออกหน่วยบริการโครงการจังหวัดพบประชาชน ประจำปี ๒๕๖๒ ครั้งที่ ๘
    

  สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชุมพร นำโดยนายวราเทพ สุริยชน หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชุมพร นำอาสาสมัครเกษตรกรด้านบัญชี (ครูบัญชี) ในเขตพื้นที่รับผิดชอบจังหวัดชุมพร และพนักงานราชการและเจ้าหน้าที่โครงการฯ ร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ระดับภาค
         

  สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชุมพร ร่วมพิธีเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปี พุทธศักราช ๒๕๖๒
    

  วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ นายวราเทพ สุริยชน หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชุมพร นางสาวจันทนา ถึงถิ่น นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ และบุคลากรในสังกัด ร่วมโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว (๒๘ กรกฎาคม)
         

  วันที่ ๓๐ กรฏาคม ๒๕๖๒ นายวราเทพ สุริยชน หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชุมพร มอบหมายให้นางสาวรุ่งทิพย์ เอียวสินพานิช นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการพิเศษ และผู้ช่วยผู้สอบบัญชีในสังกัด เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปีสหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านแหลมปาย จำกัด ประจำปี ๒๕๖๒
         

  วันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒ นายวราเทพ สุริยชน หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชุมพร มอบหมายให้นางสาวประภาพร รักบำรุง นักวิชาการตรวจสอบบัญชี ร่วมโครงการเรียนรู้วิถีพอเพียงตามรอยพ่อ "ส่งเสริมการออม" ณ หอประชุมใหญ่ วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร
           

  วันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๒ นายวราเทพ สุริยชน หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชุมพร มอบหมายให้นางสาววิจิตรา ขุนณิชย์ นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการพร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด ร่วมงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) และบริการการเกษตรเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ปี ๒๕๖๒
    

  วันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๒ นายวราเทพ สุริยชน หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชุมพร มอบหมายให้นางลาวัลย์ พลเพชร นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการพร้อมด้วยพนักงานราชการในสังกัดฯ ร่วมบูรณาการกับสำนักงานสหกรณ์จังหวัดชุมพร จัดงานโครงการ "๗ มิถุนายน วันสหกรณ์นักเรียนประจำปี ๒๕๖๒"
         

  วันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๒ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชุมพร จัดโครงการทำบัญชีส่งเสริมการออม เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ ห้องประชุม ชั้น ๒ โรงแรมมรกต อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร โดยมีนายวราเทพ สุริยชน หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชุมพร
         

  วันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒ นายวราเทพ สุริยชน หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชุมพร มอบหมายให้นางลาวัลย์ พลเพชร นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๖๑ สหกรณ์การเกษตรหลังสวน จำกัด ณ ศาลาอเนกประสงค์
       

  วันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๒ นายวราเทพ สุริยชน หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชุมพร มอบหมายให้นางสาวฐิตากร พงศ์ภัณฑ์ฑารักษ์ นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ ร่วมประชุมแนวทางการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพภายใต้โครงการจัดที่ดินตามนโยบายรัฐบาล
       

  วันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๒ นายวราเทพ สุริยชน หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชุมพร มอบหมายให้นางสาวทิพวรรณ บุรีรัตน์ นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญ และบุคลากรในสังกัด ร่วมงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) และบริการการเกษตรเพื่อเริ่มต้นฤดูการผลิตใหม่ ประจำปี ๒๕๖๒ ณ วิสาหกิจชุมชน กลุ่มเลี้ยงผึ้งโพรงบ้านปังหวาน (ศพก.เครือข่าย)
         

  วันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๗.๓๐ น. นายวราเทพ สุริยชน หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชุมพร พร้อมด้วยข้าราชการและพนักงานราชการในสังกัด ร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์ของพลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์
         

  วันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๙.๒๐ น. สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชุมพร นำโดยนายวราเทพ สุริยชน หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชุมพร พร้อมด้วยข้าราชการและพนักงานราชการในสังกัด ร่วมงานสัปดาห์ส่งเสริมการเผยแพร่พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา
         

  วันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒ นายวราเทพ สุริยชน หัวหน้าสำนักงาตรวจบัญชีสหกรณ์ชุมพร มอบหมายให้นางสาวฐิตากร พงศ์ภัณฑ์ฑารักษ์ นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ และนางสาววิจิตรา ขุนณิชย์ นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ เข้าอบรมเรื่อง สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย
        

  วันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๒ นายวราเทพ สุริยชน หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชุมพร มอบหมายให้นางสาวฐิตากร พงศ์ภัณฑารักษ์ นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัดฯ ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๖๒ กลุ่มเกษตรกรทำสวนพ้อแดง
        

  วันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๒ นายวราเทพ สุริยชน หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชุมพร มอบหมายให้นางสาวรุ่งทิพย์ เอียวสินพานิช นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญพิเศษ และบุคลากรในสังกัด ร่วมงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) และบริการการเกษตรเพื่อเริ่มต้นฤดูการผลิตใหม่ ประจำปี ๒๕๖๒
         

  วันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชุมพร นำโดยนายวราเทพ สุริยชน หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชุมพร พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด ร่วมพิธีเปิดกรวยถวายราชสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในพิธีถวายพระพรชัยมงคล
         

  วันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณชุมพร นำโดยนายวราเทพ สุริยชน หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชุมพร พร้อมด้วยข้าราชการและบุคลากรในสังกัด ร่วมงาน "พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุุทธศักราช ๒๕๖๒"
         

  วันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๓๐ น. สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชุมพร นำโดยนายวราเทพ สุริยชน หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชุมพร ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด ปฏิบัติตามคำสั่งกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ที่ ๗๔๘/๒๕๖๐ เรือง มอบอำนาจการปฏิบัติราชการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาครัฐและการเงิน
         

    

  วันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๒ นายวราเทพ สุริยชน หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชุมพร มอบหมายให้นางสาวฐิตากร พงศ์ภัณฑ์ฑารักษ์ นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัดฯ และนายฐาปกรณ์ จือเหลียง ครูบัญชีในเขตพื้นที่อำเภอท่าแซะ
      

  วันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๒ เวลา ๙.๐๐ น. สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชุมพร นำโดยนายวราเทพ สุริยชน หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชุมพร พร้อมด้วยข้าราชการในสังกัดฯ ร่วมกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" ในช่วงพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
          

  วันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๒ นายวราเทพ สุริยชน หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชุมพร มอบหมายให้นางสาวฐิตากร พงศ์ภัณฑ์ฑารักษ์ นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัดฯ ลงพื้นที่บูรณาการกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จัดโครงการส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่และเกษตรกรรมยั่งยืน ประจำปี ๒๕๖๒
      

  วันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๒ นายวราเทพ สุริยชน หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชุมพร มอบหมายให้นางสาววิจิตรา ขุนณิชย์ นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด และนางสาวระวีวรรณ โอภาภิรัตน์ ครูบัญชีประจำอำเภอปะทิว ลงพื้นที่ร่วมบูรณาการกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
         

  วันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๒ นายวราเทพ สุริยชน หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชุมพร มอบหมายให้นางสาวฐิตากร พงศ์ภัณฑ์ฑารักษ์ นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด ร่วมประชุมกับคณะผู้ก่อตั้งสหกรณ์การเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดินหงษ์เจริญ จำกัด
        

  วันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๒ นายวราเทพ สุริยชน หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชุมพร มอบหมายให้นางสาววิจิตรา ขุนณิชย์ นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัดฯ ลงพื้นที่ออกหน่วยบริการโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒
         

  วันที่ ๘-๙ เมษายน ๒๕๖๒ นายวราเทพ สุริยชน หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชุมพร พร้อมด้วยข้าราชการและพนักงานราชการในสังกัด ร่วมพิธีทำน้ำอภิเษกเตรียมอัญเชิญร่วมพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ พระอุโบสถวัดชุมพรรังสรรค์ พระอารามหลวง อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร
         

  วันที่ ๖ เมษายน ๒๕๖๒ นายวราเทพ สุริยชน หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชุมพร พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด ร่วมพิธี "พลีกรรมตักน้ำจากแหล่งน้ำศักดิ์” ณ บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์วัดถ้ำเขาพลู ตำบลชุมโค อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร และดำเนินพิธีกรรมพร้อมกันทั่วประเทศ
        

  วันที่ ๔-๕ เมษายน ๒๕๖๒ นายวราเทพ สุริยชน หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชุมพร ได้มอบหมายให้นางสาวฐิตากร พงศ์ภัณฑ์ฑารักษ์ นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ และนางสาวประภาพร รักบำรุง นักวิชาการตรวจสอบบัญชี พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด ลงพื้นที่ ดำเนินงานโครงการวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field day)
        

  วันที่ ๑๓-๑๔ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๙.๐๐ น.-๒๐.๐๐ น. นางสาววิจิตรา ขุนณิชย์ นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ และนางสาวประภาพร รักบำรุง นักวิชาการตรวจสอบบัญชี พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัดสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชุมพร ได้รับมอบหมายจากนายสุเทพ สุริยชน หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชุมพร
         

  วันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๒ นายวราเทพ สุริยชน หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชุมพร มอบหมายให้นางสาวประภาพร รักบำรุง นักวิชาการตรวจสอบบัญชี เข้าร่วมบูรณาการกับสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองชุมพร จัดกิจกรรมจัดเวทีชุมชน โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่ปี ๒๕๖๒)
            

  วันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๒ นายวราเทพ สุริยชน หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชุมพร มอบหมายให้นางสาวทิพวรรณ บุรีรัตน์ นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ ร่วมกิจกรรมโครงการจังหวัดพบประชาชนจังหวัดชุมพร "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" ประจำปี ๒๕๖๒
         

  วันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๒ นายวราเทพ สุริยชน หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชุมพร มอบหมายให้บุคลากรในสังกัด พร้อมด้วยนายฐาปกรณ์ จือเหลียง ครูบัญชีประจำอำเภอท่าแซะ ลงพื้นที่จัดอบรมหลักสูตรกลาง การปรับแนวคิดทฤษฎีใหม่ภายใต้โครงการ "๕ ประสานสืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ ถวายในหลวง"
         

  วันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๒ นายวราเทพ สุริยชน หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชุมพร พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด ร่วมประชุมประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๖๒ สหกรณ์การเกษตรทะเลทรัพย์ จำกัด อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร เพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงินของสหกรณ์
         

  วันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๒ นายวราเทพ สุริยชน หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชุมพร มอบหมายให้นางสาววิจิตรา ขุนณิชย์ นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ และนางสาวประภาพร อยู่บำรุง นักวิชาการตรวจสอบบัญชี และนางถวิล ปลอดกำ ครูบัญชีเขตอำเภอสวี ร่วมเป็นวิทยากร ในโครงการอบรมหลักสูตรกลางการปรับแนวคิดเกษตรทฤษฎีใหม่ ภายใต้โครงการ "๕ ประสานสืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ถวายในหลวง"
         

  วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เวลา ๑๕.๐๐ น. นายวราเทพ สุริยชน หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชุมพร มอบหมายให้นางสาวประภาพร รักบำรุง ร่วมเป็นวิทยากรในโครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Famer) ณ ห้องประชุมเกาะพิทักษ์ ศาลากลางจังหวัดชุมพร ชั้น๓ อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร
         

  วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เวลา ๘.๓๐ น. นายวราเทพ สุริยชน หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชุมพร มอบหมายให้นางสาวประภาพร รักบำรุง นักวิชาการตรวจสอบบัญชี ร่วมประชุมหน่วยงานภาคีร่วมกับผู้นำกลุ่มนาแปลงใหญ่ระดับจังหวัด ครั้งที่ ๑ ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่) ปี ๒๕๖๒
         

  วันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เวลา ๗.๐๐ น. สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชุมพร นำโดยนายวราเทพ สุริยชน หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชุมพร พร้อมด้วยข้าราชการและบุคลากรในสังกัดฯ ร่วมพิธีงาน "วันสหกรณ์แห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๒" ณ ศาลาเขตอุดมศักดิ์ มณฑลทหารบกที่ ๔๔ ค่ายเขตอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร
    

  วันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ นายวราเทพ สุริยชน หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชุมพร มอบหมายให้นางสาววิจิตรา ขุนณิชย์ นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัดฯ เป็นวิทยากรจัดอบรมการจัดทำบัญชีครัวเรือน แก่สมาชิกสหกรณ์เคหสถานบ้านมั่นคง หมู่ที่ ๗ พัฒนาปากน้ำชุมพร จำกัด
    

  นายวราเทพ สุริยชน หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชุมพร มอบหมายให้ผู้สอบบัญชีทุกสายสอบบัญชี ลงพื้นที่ในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ติดตามผลการปฏิบัติงานใน "โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารฯ" การเข้าติดตามผลการจัดทำบัญชีสหกรณ์นักเรียนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนในเขตพื้นที่จังหวัดชุมพร
    

  วันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. นางสาวเรืองทอง มนูญผล ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่๘ และนายวราเทพ สุริยชน หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชุมพร ร่วมประชุมตรวจติดตามผลความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการตามแผนการตรวจราชการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
    

  วันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ นายวราเทพ สุริยชน หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชุมพร พร้อมด้วยนางลาวัลย์ พลเพชร นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ ร่วมกิจกรรมโครงการจังหวัดพบประชาชนจังหวัดชุมพร "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" ประจำปี ๒๕๖๒
    

  วันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ นายวราเทพ สุริยชน หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชุมพร ร่วมพิธีเปิดงานมหกรรมข้าวไร่ ๔ ภาค ครั้งที่ ๒ ณ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
    

  วันที่ ๖ - ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชุมพร นายวราเทพ สุริยชน หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชุมพร พร้อมด้วยข้าราชการในสังกัดฯ ร่วมบูรณาการณ์กับศูนย์ถ่ายทอดเทคโนลยีการสหกรณ์ที่ ๑๙ จังหวัดสุราษฎร์ธานี กรมส่งเสริมสหกรณ์จัดฝึกอบรมหลักสูตร
    

  วันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๒ นายวราเทพ สุริยชน หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชุมพร มอบหมายให้นางสาวทิพวรรณ บุรีรัตน์ นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ ร่วมโครงการประชุมเสริมสร้างสหกรณ์การเกษตรเป็นองค์กรหลักในการพัฒนาชุมชน
         

  วันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๒ นายวราเทพ สุริยชน หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชุม มอบหมายให้ นางสาวจันทนา ถึงถิ่น นักวิชาการตรวจสอบบัญชีปฏิบัติการ พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด ลงพื้นที่สอนแนะและติดตาม โครงการพัฒนาเกษตรยั่งยืน (โครงการย่อยเกษตรทฤษฎีใหม่)
          

  วันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๔.๐๐ น. นายวราเทพ สุริยชน หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชุมพร และในนามของสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๘ พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัดฯ และนางอุบล คงเหล่ ประธานชมรมครูบัญชีจังหวัดชุมพร พร้อมคณะตัวแทนครูบัญชีจังหวัดชุมพร มอบเงินช่วยเหลือ
         

  วันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๒ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชุมพร นำโดยนายวราเทพ สุริยชน หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชุมพร และหัวหน้าส่วนในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จัดสัมนาคณะกรรมการและคณะทำงานเครือข่าย ศพก. แปลงใหญ่ และเกษตรกรรุ่นใหม่ (Young Smart Farmer) จังหวัดชุมพร
         

  วันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๒ นายวราเทพ สุริยชน หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชุมพร มอบหมายให้นางสาวรุ่งทิพย์ เอียวสินพานิช นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัดฯ ร่วมโครงการจังหวัดพบประชาชนจังหวัดชุมพร "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" ประจำปี ๒๕๖๒ ครั้งที่ ๑
         

  วันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๑ นายวราเทพ สุริยชน หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชุมพร มอบหมายให้นางลาวัลย์ พลเพชร นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด นำน้ำดื่ม Smart Me ส่งมอบเพื่อให้บริการแก่ประชาชน ณ จุดพักรถศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ ชุมพร ตำบลสลุย อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร

  วันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๖.๓๐ น. สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชุมพร นำโดยนายวราเทพ สุริยชน หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชุมพร พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานราชการ ในสังกัดฯ ร่วมพิธีบวงสรวงและพิธีเปิดงานเทิพระเกียรติพลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ และงานกาชาดจังหวัดชุมพร ประจำปี ๒๕๖๑
    

  วันที่ ๑๕-๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๑ นายวราเทพ สุริยชน หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชุมพร มอบหมายให้นางสาวรุ่งทิพย์ เอียวสินพานิช และนางลาวัล พลเพชร นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด ร่วมจัดโครงการฝึกอบรมทำบัญชี หลักสูตร การจัดทำรายงกานทางการเงิน สำหรับโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน
         

  วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๖.๓๐ น. สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชุมพร นำโดยนายวราเทพ สุริยชน หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชุมพร พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานราชการ และบุคลากรในสังกัด ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร พระสงฆ์และสามเณร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
    

  วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ นายวราเทพ สุริยชน หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชุมพร มอบหมายให้นางสาววิจิตรา ขุนณิชย์ นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ ร่วมเป็นวิทยากรในโครงการประชุมผู้ปกครองและปัจฉิมนิเทศผู้สำเร็จการศึกษาประจำปี ๒๕๖๑
    

  วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ นายวราเทพ สุริยชน หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชุมพร มอบหมายให้นางสาวอาภรณ์ ยาดำ นักวิชาการตรวจสอบบัญชี พร้อมด้วยอาจารย์สมชัย เกื้อสกุล อาสาสมัครครูบัญชี ลงพื้นที่บริการคลินิกบัญชีเคลื่อนที่ในเขตพื้นที่อำเภอท่าแซะ
    

  วันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ สำนักงานตรวจบัญีสหกรณ์ชุมพร นำโดยนายวราเทพ สุริยชน หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชุมพร มอบหมายให้นางสาวทิพวรรณ บุรีรัตน์ นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการและบุคลกรในสังกัดฯ จัดโครงการอบรมหลักสูตร พัฒนาอาสาสมัครเกษตรด้านบัญชี ปีงบประมาณ ๒๕๖๒
    

  วันที่ ๒๐ พศจิกายน ๒๕๖๑ นายวราเทพ สุริยชน หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชุมพร มอบหมายให้นางสาวทิพวรรณ บุรีรัตน์ นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด จัดโครงการส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจเศษรษฐกิจการเงินขั้นพื้นฐานแก่สมาชิกสหกรณ์
   

  วันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชุมพร นำโดยนายวราเทพ สุริยชน หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชุมพร พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด ร่วมกิจกรรม "สนทนาสร้างสรรค์ ร่วมกันพัฒนาชุมพร" ครั้งที่ ๒ เวลา ๗.๐๐ น. ณ หอประชุมสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตชุมพร ตำบลขุนกระทิง อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร
     

  วันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ข้าราชการและพนักงานราชการ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชุมพร นำโดยนายวราเทพ สุริยชน หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชุมพร ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดและพิธีลงนามถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามมินทราธิราช บรมนาถบพิตร
    

  วันที่ ๑๓ พศจิกายน ๒๕๖๑ นายวราเทพ สุริยชน หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชุมพร มอบหมายให้นางวรรณา จันทร์ทอง นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด จัดโครงการส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจเศษรษฐกิจการเงินขั้นพื้นฐานแก่สมาชิกสหกรณ์
   

  วันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ นายวราเทพ สุริยชน หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชุมพร มอบหมายให้นางสาวรุ่งทิพย์ เอียวสินพานิช นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ เข้าประชุมประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๑ สหกรณ์นิคมหลังสวน จำกัด ณ ห้องประชุมสหกรณ์นิคมหลังสวน จำกัด ตำบลหาดยาย อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร
 

  วันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ นายวราเทพ สุริยชน หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชุมพร มอบหมายให้นางสาวรุ่งทิพย์ เอียวสินพานิช นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ ร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ ๒๒ ครั้งที่ ๔ ณ สหกรณ์ผู้ปลูกกาแฟจังหวัดชุมพร จำกัด อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร
    

  วันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชุมพร นำโดยนายวราเทพ สุริยชน หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชุมพร จัดประชุมข้าราชการ พนักงานราชการและลูกจ้าง ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๑ เพื่อติดตามความคืบหน้าผลการปฏิบัติงานตามแผนการดำเนินงาน
    

  วันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๑ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชุมพร นำโดยนายวราเทพ สุริยชน หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชุมพร พร้อมด้วยบคุลากรในสังกัด ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
    

  วันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๑ นายวราเทพ สุริยชน หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชุมพร มอบหมายให้นางสาวประภาพร รักบำรุง นักวิชาการตรวจสอบบัญชี พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัดฯ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ ณ หมู่ ๙ ตำบลนาสัก อำเภอสวี จังหวัดชุมพร
         

  วันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๑ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชุมพร นำโดยนายวราเทพ สุริยชน หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชุมพร พร้อมด้วยข้าราชการและบุคลากรในสังกัดฯ ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
    

  วันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๑ นายวราเทพ สุริยชน หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชุมพร มอบหมายให้นางสาวประภาพร รักบำรุง นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ และนางสาวนงลักษณ์ ชื่นแก้ว เจ้าพนักงานตรวจสอบบัญชี พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัดลงพื้นที่ออกบู๊ทคลินิกบัญชีในโครงการจังหวัดพบประชาชนจังหวัดชุมพร ประจำปี ๒๕๖๑ ครั้งที่ ๑๑
    

  วันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๑ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชุมพร นำโดยนายวราเทพ สุริยชน หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชุมพร พร้อมด้วยข้าราชการและพนักงานราชการในสังกัด จัดประชุมซักซ้อมการปฏิบัติงาน "โครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและเตรียมความพร้อมรับการสอบบัญชี แก่สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒" ณ โรงแรมมรกต อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร
    

  วันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๑ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชุมพร นำโดยนายวราเทพ สุริยชน หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชุมพร ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๖๑ สหกรณ์ผู้ปลูกกาแฟจังหวัดชุมพร จำกัด อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร เพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงินของสหกรณ์
    

  วันที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๑ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชุมพร นำโดยนายวราเทพ สุริยชน หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชุมพร พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด ร่วมบูรณาการกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่ขับเคลื่อนโครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรรายย่อย
    

  วันที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๑ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชุมพร นำโดยนายวราเทพ สุริยชน หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชุมพร พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด ให้การต้อนรับคณะครูและนักเรียนโรงเรียนอาชีวศึกษาจังหวัดชุมพร ตามที่กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ได้ทำ MOU กับกระทรวงศึกษาธิการให้มีการจัดฝึกอบรมการสร้างนักบัญชีสหกรณ์ให้กับคณะครู
    

  เมื่อวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา ๙.๓๐ น. สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชุมพร นำโดยนายวราเทพ สุริยชน หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชุมพร และนางสาวรุ่งทิพย์ เอียวสินพานิช นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ ร่วมเป็นวิทยากรในโครงการสร้างทักษะและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร
    

  วันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๑ นายวราเทพ สุริยชน หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชุมพร มอบหมายให้นางสาวประภาพร รักบำรุง นักวิชาการตรวจสอบบัญชี พร้อมด้วยนางสาวจุฑามาส พิมลรัตน์ เจ้าหน้าที่โครงการฯ ร่วมบูรณาการกับสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดชุมพร นำโดยนายสุทีป สุธาประดิษฐ์ เกษตรและสหกรณ์จังหวัดชุมพร พาเกษตรกรกลุ่มเป้าหมาย
    

  เมื่อวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๑ นายโอภาส ทองยงค์ อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ พร้อมด้วย นางสาววิภา เจริญศิริสุนทร รองอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ประชุมติดตามผลการปฏิบัติงานด้านการสอบบัญชีและงานด้านโครงการต่างๆ พร้อมรับฟังปัญหาจากบุคลากรในการปฏิบัติงานในพื้นที่สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๘
    

  เมื่อวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๑ นายโอภาส ทองยงค์ อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ พร้อมด้วย นางสาววิภา เจริญศิริสุนทร รองอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ลงพื้นที่ตรวจราชการในพื้นที่สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๘ ณ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชุมพร อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร
    

  วันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๑ นายวราเทพ สุริยชน หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชุมพร มอบหมายให้นางลาวัลย์ พลเพชร นักวิชการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด ลงพื้นที่ออกบู๊ทให้บริการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในโครงการจังหวัดพบประชาชนจังหวัดชุมพร ประจำปี ๒๕๖๑ ครั้งที่ ๑๐
    

  วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๑ นายวราเทพ สุริยชน หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชุมพร มอบหมายให้นางสาววิจิตรา ขุนณิชย์ นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ และผู้ช่วยผู้สอบบัญชีในสังกัด เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปีกลุ่มเกษตรกรทำสวนเขาไชยราช ประจำปี ๒๕๖๑
    

  วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๑ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชุมพร นำโดยนายวราเทพ สุริยชน หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชุมพร พร้อมด้วยข้าราชการและบุคลากรในสังกัดร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชนินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๖ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๑
    

  วันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๑ นายวราเทพ สุริยชน หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชุมพร มอบหมายให้นางสาวทิพวรรณ บุรีรัตน์ นักวิชการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด ร่วมงานรณรงค์ส่งเสริมการทำนาแปลงใหญ่ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่) ปี ๒๕๖๑
    

  เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๖ พรรษา พระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๙.๐๐ น. สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชุมพร นำโดยนายวราเทพ สุริยชน หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชุมพร พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัดฯ ร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน
    

  วันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑ นายวราเทพ สุริยชน หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชุมพร มอบหมายให้นางลาวัลย์ พลเพชร นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ และบุคลากรในสายสอบบัญชี ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปีสหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านทรายแก้ว จำกัด ประจำปี ๒๕๖๑
   

  วันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชุมพร นำโดยนายวราเทพ สุริยชน หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชุมพร พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด ร่วมจัดพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ปลูกฝังอุดมการณ์ เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์
    

  วันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๑ นายวราเทพ สุริยชน หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชุมพร พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด ลงพื้นที่ออกบูธคลินิกบัญชีให้บริการประชาชน ในโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลสะพลี หมู่ที่ ๑๐ ตำบลสะพลี อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร
    

  วันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๙.๐๐ น. นายวราเทพ สุริยชน หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชุมพร และหัวหน้าส่วนในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมประชุมตรวจติดตามผลความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการ ตามแผนการตรวจราชการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ รอบที่ ๒
    

  วันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ นายวราเทพ สุริยชน หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชุมพร มอบหมายให้นางลาวัลย์ พลเพชร นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการพร้อมด้วยบุคลากรในสายสอบบัญชี ลงพื้นที่ร่วมโครงการจังหวัดพบประชาชนจังหวัดชุมพร ประจำปี ๒๕๖๑ ครั้งที่ ๙ ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๑
    

  วันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๑ นายวราเทพ สุริยชน หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชุมพร มอบหมายให้นางสาวทิพวรรณ บุรีรัตน์ นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ พร้อมด้วยครูบัญชีในเขตพื้นที่อำเภอหลังสวนจำนวน ๓ ท่าน ได้แก่ นายชนะ มณีนวล , นางดวงกมล เล่งระบำ และนางปรีดา นาคสิงค์ โดยสำนักงานเกษตรอำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร
    

  วันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๑ นายวราเทพ สุริยชน หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชุมพร มอบหมายให้นางสาวมยุเรศ สุดเพชร นักวิชาการตรวจสอบบัญชีปฏิบัติการ และบุคลากรในสังกัด ร่วมเป็นวิทยากรจัดอบรมเกษตรกรผู้ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ ในพื้นที่จังหวัดชุมพร
    

  วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๑ ถึง วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชุมพร นำโดยนายวราเทพ สุริยชน หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชุมพร พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด ลงพื้นที่ร่วมสังเกตการณ์ตรวจนับสินค้าและครุภัณฑ์ประจำปีบัญชีที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๑ ของสหกรณ์นิคมท่าแซะ จำกัด
    

  วันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๑ นายวราเทพ สุริยชน หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชุมพร มอบหมายให้นางลาวัลย์ พลเพชร นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด ร่วมโครงการจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ณ ศูนย์เรียนรู้เพิ่มประสิทธิการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ตำบลเขาค่าย อำเภอสวี จังหวัดชุมพร
    

  วันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๑ นายวราเทพ สุริยชน หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชุมพร มอบหมายให้นางสาวมยุเรศ สุดเพชร นักวิชาการตรวจสอบบัญชีปฏิบัติการ พร้อมด้วยบคุลากรในสังกัด ลงพื้นที่เป็นวิทยากร และสอนแนะการจัดทำบัญชีต้นทุนประกอบอาชีพ ในโครงการ ๕ ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ ถวายในหลวง
     

  วันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๑ นายวราเทพ สุริยชน หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชุมพร มอบหมายให้นางสาววิจิตรา ขุนณิชย์ นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ "การจัดทำบัญชีครัวเรือน และการใช้แอปพลิเคชั่น Smart Me"
    

  นายวราเทพ สุริยชน หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชุมพร มอบหมายให้ครูบัญชีอาสาสมัครประจำเขตพื้นที่จังหวัดชุมพร ลงพื้นที่ ๖ ชุมชน ได้แก่ ชุมชนบ้านควน ชุมชนนาพญา ชุมชนท่ามะพล่า ชุมชนพ้อแดง ชุมชนปากน้ำแหลมทราย และชุมชนบางมะพร้าว จัดอบรมโครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย
             

  วันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๑ นายวราเทพ สุริยชน หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชุมพร มอบหมายให้นางสาวมยุเรศ สุดเพชร นักวิชาการตรวจสอบบัญชีปฏิบัติการ และบุคลากรในสังกัดร่วมโครงการจังหวัดพบประชาชนจังหวัดชุมพร ประจำปี ๑๕๖๑ ครั้งที่ ๘ ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๑
   

  วันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๑ นายวราเทพ สุริยชน หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชุมพร มอบหมายให้นางสาวรุ่งทิพย์ เอียวสินพานิช นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานตามนโนบายรัฐบาล/นโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
    

  วันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๑ นายวราเทพ สุริยชน หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชุมพร มอบหมายให้นางสาวจุฑามาส พิมลรัตน์ เจ้าหน้าที่โครงการรศูนย์เรียนรู้เพิ่มประสิทธิการผลิตสินค้าเกษตร พร้อมด้วยคุณสนธยา ทองแก้ว ครูบัญชีในเขตพื้นที่รับผิดชอบอำเภอทุ่งตะโก
    

  วันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๑ นายวราเทพ สุริยชน หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชุมพร มอบหมายให้นางสาววิจิตรา ขุนณิชย์ นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ พร้อมด้วยบคุลากรในสังกัดฯ ร่วมโครงการ "งานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) ปี ๒๕๖๑”
    

  วันที่ ๘-๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๑ นายวราเทพ สุริยนชน หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชุมพร มอบหมายให้นางสาวรุ่งทิพย์ เอียวสินพานิช และทีมไอทีสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชุมพร ลงพื้นที่ขับเคลื่อนการปฏิบัติการตรวจนับสินค้า ของสหกรณ์การเกษตรหลังสวน จำกัด
    

  วันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๑ นายวราเทพ สุริยชน หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชุมพร มอบหมายให้นางสาวรุ่งทิพย์ เอียวสินพานิช นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี สหกรณ์สวนปาล์มบางลึก จำกัด ประจำปี ๒๕๖๐
    

  วันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๑ นายวราเทพ สุริยชน หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชุมพร มอบหมายให้นางสาววิจิตรา ขุนณิชย์ นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ พร้อมด้วยผู้สอบบัญชีและเจ้าหน้าที่ไอทีสำนักงานฯ เข้าร่วมประชุมซักซ้อมการตรวจนับสินค้าสหกรณ์การเกษตรหลังสวน จำกัด
   

  วันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๑ นายวราเทพ สุริยชน หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชุมพร มอบหมายให้นางสาวประภาพร รักบำรุง นักวิชาการตรวจสอบบัญชี นำอาสาสมัครเกษตรด้านบัญชี (ครูบัญชี)
    

  เมื่อวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๐๐ น. สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชุมพร นำโดย นายวราเทพ สุริยชน หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชุมพร พร้อมด้วยข้าราชการและพนักงานราชการ ลูกจ้าง ในสังกัด ร่วมปลูกต้นรวงผึ้ง เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ ๑๐
    

  วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๑ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชุมพร นำโดยนายวราเทพ สุริยชน หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชุมพร พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างในสังกัด ร่วมกิจกรรมวันวิสาขบูชา และวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ
    

  วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชุมพร นำโดยนายวราเทพสุริยชน หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชุมพร จัดประชุมข้าราชการ พนักงานราชการและลูกจ้าง ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๑ เพื่อติดตามความคืบหน้าผลการปฏิบัติงานตามแผนการดำเนินงาน
    

  วันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๑ นายวราเทพ สุริยชน พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างในสังกัด ให้การต้อนรับ นางสาวเรืองทอง มนูญผล ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๘ พร้อมคณะผู้ติดตารม และหัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ในเขตพื้นที่ความรับผิดชอบของสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๘ จัดประชุมหัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ครั้งที่ ๖/๒๕๖๑
    

  วันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๑ นายวราเทพ สุริยชน หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชุมพร มอบหมายให้นางสาวคนึงนิด นวลละออง นักวิชาการตรวจสอบบัญชี และบุคลากรในสังกัด ร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เดินหน้าผลักดันโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร
    

  วันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๑ นายวราเทพ สุริยชน หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชุมพร มอบหมายให้นางขวัญตา ภักดีประชุม นักวิชาการตรวจสอบบัญชี พร้อมด้วยนายสนธยา ทองแก้ว ครูบัญชีประจำเขตพื้นที่อำเภอทุ่งตะโก ร่วมกับสำนักงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ติดตามโครงการเกษตรแปลงใหญ่ ปีงบประมาณ ๒๕๖๑
    

  วันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ นางสาวเรืองทอง มนูญผล ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๘ นางสาวเครือทิพย์ มูสิกสง ผู้เชี่ยวชาญด้านการบัญชีและการสอบบัญชี นายวรเทพ สุริยชน หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชุมพร พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัดฯ ร่วมประชุมและให้การต้อนรับคณะผู้วิจัยจากวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
    

  วันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๗.๓๐ น. นายวราเทพ สุริยชน หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชุมพร พร้อมด้วยข้าราชการและพนักงานราชการในสังกัด ร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์ของพลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์
        

  วันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ นายวราเทพ สุริยชน หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชุมพร มอบหมายให้นางสาวทิพวรรณ บุรีรัตน์ นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ พร้อมด้วยครูบัญชีประจำศูนย์ ศพก. อำเภอปะทิว เข้าติดตามผลการทำบัญชีครัวเรือนและบัญชีต้นทุนประกอบอาชีพของเกษตรกรในเขตพื้นที่ อำเภอปะทิว

  วันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๐๐ น. นางสาวเรืองทอง มนูญผล ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจบัญขีสหกรณ์ที่ ๘ พร้อมด้วยนายวราเทพ สุริยชน หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชมพร และข้าราชการในสังกัดฯ เข้ารับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินยังโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านพันวาล
    

  วันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ นายวราเทพ สุริยชน หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชุมพร มอบหมายให้นางสาวจันทนา ถึงถิ่น นักวิชาการตรวจสอบบัญชีปฏิบัติการ ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๖๑ ร้านสหกรณ์วิทยาลัยเทคนิคชุมพร จำกัด ณ อาคารเอนกประสงค์แผนก ช่างไฟฟ้ากำลัง วิทยาลัยเทคนิคชุมพร
    

  วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๑ นายวราเทพ สุริยชน หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชุมพร มอบหมายให้ ผู้สอบบัญชีในสังกัดฯ ลงพื้นที่ร่วมสังเกตการณ์ตรวจนับสินค้าคงเหลือ ของสหกรณ์ผู้ปลูกกาแฟจังหวัดชุมพร จำกัด และสหกรณ์การเกษตรท่าแซะ จำกัด
    

  วันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๑ นายวราเทพ สุริยชน หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชุมพร มอบหมายให้นางสาววิจิตรา ขุนณิชย์ นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ และบุคลากรในสังกัดฯ ร่วมออกบู๊ทจัดนิทรรศกาลคลินิกบัญชี ในโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ ระดับจังหวัด ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑
    

  วันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๑ นายวราเทพ สุริยชน หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชุมพร มอบหมายให้นางสาวทิพวรรณ บุรีรัตน์ นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ และบุคลากรในสังกัด ร่วมโครงการจังหวัดพบประชาชนจังหวัดชุมพร ประจำปี ๒๕๖๑ ครั้งที่ ๖
    

  วันที่ ๑๖ - ๒๕ เมษายน ๒๕๖๑ นายวราเทพ สุริยชน หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชุมพร มอบหมายให้นางสาววิจิตรา ขุนณิชย์ นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ พร้อมด้วยทีมไอทีสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชุมพร จัดอบรมหลักสูตร "การบันทึกบัญชี และการจัดทำบัญชีสหกรณ์ กับพนักงานใหม่"
    

  วันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๑ นายวราเทพ สุริยชน หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชุมพร มอบหมายให้นางสาวรุ่งทิพย์ เอียวสินพานิช นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ ร่วมประชุมและต้อนรับ พล.อ.ต.พิศณุ ไพบูลย์ ผู้แทนสมุหราชองครักษ์ และคณะผู้ติดตาม
   

  วันที่ ๙-๑๐ เมษายน ๒๕๖๑ นายวราเทพ สุริยชน หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชุมพร มอบหมายให้นางสาวกุศล อินสุรธาน นักวิชาการตรวจสอบบัญชี พร้อมด้วยได้รับเกียรติอาจารย์สมชัย เกื้อสกุล ครูบัญชีในเขตพื้นที่อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร ลงพื้นที่ จัดโครงการอบรมหลักสูตรกลาง : การปรับแนวคิดเกษตรทฤษฏีใหม่
    

  วันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๑ บุคลากรในสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชุมพร พร้อมใจสืบสานตามประเพณีไทย รดน้ำดำหัวนายวราเทพ สุริยชน หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชุมพร เนื่องในโอกาสประเพณีวันสงกรานต์
    

  วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๑ นายวราเทพ สุริยชน หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชุมพร มอบหมายให้นางสาววิจิตรา ขุนณิชย์ นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัดฯ เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๖๐ สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนปากแพรกพัฒนา จำกัด
    

  วันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๑ นายวราเทพ สุริยชน หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชุมพร มอบหมายให้นางสาววิจิตรา ขุนณิชย์ นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ พร้อมด้วยผู้ช่วยผู้สอบบัญชีในสายสอบ เข้าร่วมประชมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๖๐ สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนบ้านบนดอยเขาทะลุ จำกัด
    

  วันที่ ๓-๔ เมษายน ๒๕๖๑ นายวราเทพ สุริยชน หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชุมพร มอบหมายให้นางสาวรุ่งทิพย์ เอียวสินพานิช นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ พร้อมด้วยนางสาวระวีวรรณ โอภาภิรัตน์ ครูบัญชีในเขตพื้นที่อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร จัดโครงการอบรมหลักสูตรกลาง : การปรับแนวคิดเกษตรทฤษฏีใหม่
    

  วันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๑ นายวราเทพ สุริยชน หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชุมพร มอบหมายให้นางสาวทิพวรรณ บุรีรัตน์ นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ และบุคลากรในสายสอบบัญชี ร่วมพิธีถวายราชสักการะเนื่องใน "วันคล้ายวันพระราชสมภพองค์ประธานมูลนิธิสายใจไทย"
    

  วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๑ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชุมพร นำโดยนายวราเทพ สุริยชน หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชุมพร พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด ร่วมพิธีถวายราชสักการะเนื่องใน "วันพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า" และ "วันข้าราชการพลเรือน ประจำปี ๒๕๖๑"
    

  วันที่ ๒๘-๒๙ มีนาคม ๒๕๖๑ นายวราเทพ สุริยชน หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชุมพร มอบหมายให้นางสาวมยุเรศ สุดเพชร นักวิชาการตรวจสอบบัญชีปฏิบัติการ พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัดฯ ร่วมสังเกตการณ์ตรวจนับสินค้า ณ สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธกส. ชุมพร จำกัด
    

  วันที่ ๒๗-๒๘ มีนาคม ๒๕๖๑ นายวราเทพ สุริยชน หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชุมพร มอบหมายให้นางสาวมยุเรศ สุดเพชร นักวิชาการตรวจสอบบัญชีปฏิบัติการ พร้อมด้วยครูบัญชีในเขตพื้นที่อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร จัดโครงการอบรมหลักสูตรกลาง : การปรับแนวคิดเกษตรทฤษฏีใหม่ ภายใต้โครงการ "๕ ประสานสืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ ถวายในหลวง" ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ รุ่นที่ ๔
    

  วันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๑ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชุมพร นำโดยนายวราเทพ สุริยชน หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชุมพร พร้อมบุคลากรในสังกัดฯ ร่วมพิธีวันคล้ายวันสถาปนาค่ายอาภากรเกียรติวงศ์ ณ กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๔๑
   

  วันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๑ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชุมพร ร่วมโครงการจังหวัดพบประชาชนจังหวัดชุมพร ประจำปี ๒๕๖๑ ครั้งที่ ๕ ณ ศาลาประชาคมบ้านบ่อสำโรง หมู่ที่ ๒ ตำบลปากคลอง อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร โดยมีนายเลิศพรไชย ไชยฤทธิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร
   

  วันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๑ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชุมพร นำโดยนางลาวัลย์ พลเพชร นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัดฯ ประชุมหน่วยงานภาคีร่วมกับผู้นำกลุ่มนาแปลงใหญ่ระดับจังหวัด ครั้งที่ ๑ ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่)
    

  วันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๑ นางสาววารีรัตน์ ศิริสมบูรณ์ นักวิชาการตรวจสอบบัญชี พร้อมด้วย นายชนะ มณีนวล ครูบัญชีอาสา และคณะเจ้าหน้าที่เป็นวิทยากรจัดอบรมบัญชีต้นทุนประกอบอาชีพ และติดตามการจัดทำบัญชีของเกษตรกรในเขตพื้นที่อำเภอหลังสวน สอนแนะการจัดทำบัญชีครัวเรือน บัญชีต้นทุนประกอบอาชีพ
    

  วันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๑ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชุมพรนำโดย นางสาวประภาพร รักบำรุง นักวิชาการตรวจสอบบัญชี พร้อมด้วยนางอุบล หญีตน้อย ครูบัญชีเขตพื้นที่อำเภอท่าแซะ ลงพื้นที่ติดตาม"โครงการพัฒนาเกษตรกรให้ใช้ข้อมูลทางบัญชีอย่างยั่งยืน"
   

  วันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๑ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชุมพร ร่วมเปิดงานโลกทะเลชุมพร ครั้งที่ ๒๘ ณ ชายหาดและลานอเนกประสงค์ชายทะเลปากน้ำชุมพร อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร โดยมีนายณรงค์ พลละเอียด ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร เป็นประธานในพิธีเปิดงาน
        

  วันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๑ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชุมพร นำโดยนางสาวจันทนา ถึงถิ่น ตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบบัญชีปฎิบัติการ และบุคลากรในสังกัดฯ ร่วมเป็นวิทยากรวิชาการจัดทำบัญชีครัวเรือน บัญชีต้นทุนประกอบอาชีพ ให้แก่สมาชิกภายใต้โครงการ "๕ ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่
    

  วันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๑ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชุมพร นำโดยนางสาววิจิตรา ขุนณิชย์ นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ และบุคลากรในสังกัด ร่วมโครงการจัดกิจกรรม "สัปดาห์แห่งการทำความสะอาด Big/Beach Cleaning Day" ประจำปี ๒๕๖๑
    

  วันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๑ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชุมพร นำโดยนางสาวจันทนา ถึงถิ่น นักวิชาการตรวจสอบบัญชีปฏิบัติการ พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัดฯ ติดตามการจัดทำบัญชีกิจกรรมสหกรณ์โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านห้วยเหมือง อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร
    

  นายวราเทพ สุริยชน หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชุมพร พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัดฯ ร่วมงาน "วันสหกรณ์แห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๑" วันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ณ บริเวณพิธีสนามกีฬาอำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร เพื่อเทิดพระเกียรติพระราชวรวงศ์เธอกรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ พระบิดาแห่งสหกรณ์ไทย
    

  วันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชุมพร นำโดยนางสาวรุ่งทิพ เอียวสินพานิชย์ นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ เป็นกรรมการขับเคลื่อนฯระดับจังหวัด ร่วมสังเกตการณ์ การขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ระดับจังหวัด (Kick Off) ครั้งที่ ๑
         

  วันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชุมพร นำโดยนางสาวมยุเรศ สุดเพชร นักวิชาการตรวจสอบบัญชีปฏิบัติการ และอาจารย์สมชัย เกื้อสกุล ครูบัญชีในเขตพื้นที่อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร ลงพื้นที่ จัดโครงการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตการเกษตร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑
    

  วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชุมพร นำโดยนายวราเทพ สรุิยชน หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชุมพร พร้อมบุคลากรในสังกัด ร่วมพิธีประกาศใช้มาตรการบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ำ
    

  วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชุมพร นำโดยนางสาวรุ่งทิพย์ เอียวสินพานิช นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ และบุคลากรในสังกัด ร่วมโครงการจังหวัดพบประชาชนจังหวัดชุมพร ประจำปี ๒๕๖๑ ครั้งที่ ๔ ณ หลาดใต้เคี่ยม
    

  วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชุมพร นำโดยนางสาวกุศล อินสุรธาน นักวิชาการตรวจสอบบัญชี ลงพื้นที่ร่วมกับหน่วยหงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ติดตาม โครงการส่งเสริมการเกษตรแปลงใหญ่ ณ ศูนย์เรียนรู้ (ศพก.) อำเภอพะโต๊ะ จังหวัดชุมพร
    

  วันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ นางสาววิจิตรา ขุนณิชย์ นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ พร้อมด้วยตัวแทนจากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และหน่วยงานภาคีเครือข่าย ลงพื้นที่ติดตามในโครงการส่งเสริมระบบการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี ๒๕๖๑
    

  วันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชุมพร นำโดยนางสาววิจิตรา ขุนณิชย์ นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ ร่วมกับสำนักงานในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ติดตามโครงการเกษตรแปลงใหญ่ทุเรียน ปีงบประมาณ ๒๕๖๑
    

  วันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชุมพร นำโดยนางสาวมยุเรศ สุดเพชร นักวิชาการตรวจสอบบัญชีปฏิบัติการ ร่วมบูรณาการกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดชุมพร ลงพื้นที่่ ขับเคลื่อนโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่
    

  วันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชุมพร นำโดยนางลาวัลย์ พลเพชร นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ พร้อมด้วยผู้ช่วยผู้สอบบัญชีในสังกัด ร่วมบูรณาการกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จัดอบบัญชีต้นทุนประกอบอาชีพ
    

  วันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชุมพร นำโดยนางสาวระวีวรรณ โอถาภิรัตน์ ครูบัญชีในเขตพื้นที่อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร จัดอบรมสอนแนะบัญชีต้นทุนประกอบอาชีพแก่เกษตรกรในพื้นที่ ณ ศาลาศูนย์การเรียนรู้ ศพก. อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร
    

  วันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๐ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชุมพร ร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จัดคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ให้บริการด้านบัญชี แก่ประชาชนและเกษตรกรที่เข้าร่วมในงานกาชาดจังหวัดชุมพรประจำปี ๒๕๖๐ ณ บริเวณโครงการพัฒนาพื้นที่หนองใหญ่ ตามพระราชดำริ
    

  วันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๗.๓๐ น. นายวราเทพ สุริยชน หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชุมพร พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด ร่วมพิธีบวงสรวงและวางพวงมาลา เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่มีต่อประชาชนชาวจังหวัดชุมพร และเทิดพระเกียรติพลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ประจำปี ๒๕๖๐
     

  วันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๐ นางสาวรุ่งทิพย์ เอียวสินพานิช นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ และนางสาววิจิตรา ขุนณิชย์ นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ ลงพื้นที่ จัดอบรมตามโครงการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเศรษฐกิจการเงินขั้นพื้นฐานแก่สมาชิกสหกรณ์
    

  วันที่ ๑๖-๑๗ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชุมพร นำโดยนายวราเทพ สุริยชน หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชุมพร พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด ร่วมจัดโครงการฝึกอบรมทำบัญชี หลักสูตร การจัดทำบัญชีกิจกรรมสหกรณ์ สำหรับโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ตามโครงการพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
    

  วันที่ ๗ - ๘ ธันวาคม ๒๕๖๐ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชุมพร นำโดยนายวราเทพ สุริยชน หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชุมพร พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด ลงพื้นที่จัดอบรมตามโครงการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเศรษกิจการเงินขั้นพื้นฐานแก่สมาชิกสหกรณ์ หลักสูตร การกำกับดูแลและการทำธุรกรรมทางการเงินเพื่อการพัฒนาสหกรณ์
    

  วันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๐ นายวราเทพ สุริยชน หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชุมพร และบุคลากรในสังกัด ร่วมพิธีวางพวงมาลาอนุสาวรีย์วีรไทย (ยุวชนทหาร) เพื่อระลึกถึงวีรกรรมของยุวชนทหารและผู้บังคับบัญชาที่ได้เสียสละเลือดเนื้อและชีวิต เพื่อปกป้องอธิปไตยในสงครามโลกครั้งที่ ๒
    

  วันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชุมพร นำโดยนายวราเทพ สุริยชน หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชุมพร ร่วมประชุมสามัญประจำปี ๒๕๖๐ สหกรณ์นิคมท่าแซะ จำกัด ณ ที่ทำการสหกรณ์นิคมท่าแซะ จำกัด อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร
    

  วันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายวราเทพ สุริยชน เข้ารับตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชุมพร อย่างเป็นทางการ ณ ที่ทำการสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชุมพร โดยได้รับการต้อนรับจากบุคลากรในหน่วยงานอย่างเป็นกันเอง
   

  วันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชุมพร นำโดยนางสาววิจิตรา ขุนณิชย์ นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด ร่วมโครงการจังหวัดพบประชาชน ครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ณ โรงเรียนบ้านในหุบ หมู่ที่ ๔ ตำบลเขาค่าย อำเภอสวี จังหวัดชุมพร
    

  วันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชุมพร นำโดยนางสาวกำไลทิพย์ ดำชูพราย นักวิชการตรวจสอบบัญชีปฏิบัติการ ร่วมบูรณาการณ์กับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชุมพร ประชุมขับเคลื่อนระบบส่งเสริมการเกษตรแปลงใหญ่ (โคนม) หลักสูตรที่ ๑

  วันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชุมพรจัดการเรียนการสอนภายในหน่วยงาน (Unit School) ตามนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อพัฒนาบุคลากรในหน่วยงาน โดยมี นายวราเทพ สรุิยชน นักวิชการตรวจสอบบัญชีชำนาญการพิเศษ
    

  วันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชุมพร นำโดยนางสาวทิพวรรณ บุรีรัตน์ นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ ขับเคลื่อนโครงการ ๙๑๐๑ ตามรอยเท้าพ่อภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อการฟื้นฟูอาชีพด้านการเกษตรแก่เกษตรกรผู้ประสบภัยปี ๒๕๖๐
    

  วันศุกร์ที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชุมพร จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรพัฒนาอาสาสมัครเกษตรด้านบัญชี (ครูบัญชี) ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชุมพร อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร
    

  วันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๐ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชุมพร ร่วมกิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ นำโดยนายวราเทพ สุริยชน นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการพิเศษ และบุคลากรในสังกัด ร่วมแรงร่วมใจกันปลูกต้นไม้ ตัดแต่งกิ่งไม้ ใส่ปุ๋ย พรวนดิน ปลูกซ่อม ดูแลรักษาต้นไม้
    

  สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชุมพร ร่วมกิจกรรมการเตรียมพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๐ นางลาวัลย์ พลเพชร นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชุมพร
    

  วันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๐ นางลาวัลย์ พลเพชร นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ พร้อมด้วยบุคลากรในสายสอบบัญชี ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๖๐ กลุ่มเกษตรกรทำสวนเขาทะลุ อำเภอสวี จังหวัดชุมพร เพื่อแถลงงบการเงินของกลุ่ม และเสนอแนะในเรื่องของการได้มาของเงินทุนของกลุ่มฯ
    

  วันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๐ นางสาวนารี แซ่เฮ่ง ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๘ และนางวันเพ็ญ ศรีภักดี หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชุมพร พร้อมด้วยข้าราชการและพนักงานราชการในสังกัด เฝ้ารับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
    

  วันที่ ๑ - ๒๕ กันยายน ๒๕๖๐ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชุมพร นำโดยนางวันเพ็ญ ศรีภักดี หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชุมพร พร้อมด้วยผู้สอบบัญชีในสังกัด รวมถึงครูบัญชีประจำเขตพื้นที่ของอำเภอต่าง ๆ ลงพื้นที่ ๘ อำเภอ ขับเคลื่อนโครงการ ๙๑๐๑ ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี
   

  วันพฤหัสบดีที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๐ เวลา ๙.๐๐ น. นางวันเพ็ญ ศรีภักดี หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชุมพร พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการภายในจังหวัดชุมพร ร่วมประชุมติดตามการเตรียมการรับเสด็จฯ และการถวายความปลอดภัย สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
    

  วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ นางสาวนารี แซ่เฮ่ง ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๘ พร้อมนางสาวอังสนา โยธินวัฒนบำรุง นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ หัวหน้ากลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าตรวจเยี่ยมและติดตามการปฏิบัติงาน พร้อมร่วมประชุมวางแผนการปฏิบัติงานในปีงบประมาณ ๒๕๖๐
    

  วันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๐ นางสาววิจิตรา ขุนณิชย์ นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ พร้อมด้วยผู้ช่วยผู้สอบ ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนบ้านถ้ำสิงห์ จำกัด ณ หอประชุมวัดนักบุญยอเเซฟ ตำบลถ้ำสิงห์ อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร
    

  วันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๐๐ น. นางวันเพ็ญ ศรีภักดี หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชุมพร ประชุมชี้แจงร่วมกับครูบัญชีทุกอำเภอในเขตพื้นที่จังหวัดชุมพร เพื่อขับเคลื่อนโครงการ ๙๑๐๑ ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อพัฒนาเกษตรยั่งยืน
      

  วันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๐ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชุมพร นำโดยนายวราเทพ สุริยชน นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนในตำแหน่ง หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชุมพร พร้อมด้วยนางลาวัลย์ พลเพชร ผู้สอบบัญชี และบุคลากรในสังกัด ร่วมประชุมจัดทำโครงการพัฒนาทักษะการสอนแนะบัญชี
    

  วันพฤหัสบดีที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐ นางวันเพ็ญ ศรีภักดี หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชุมพร พร้อมทีมงาน ร่วมจัดนิทรรศการคลินิกบัญชี ในโครงการคลีนิคเกษตรเคลื่อนที่ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูล และพิธีเปิด โครงการ ๙๑๐๑ ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี
   

  วันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐ นางวันเพ็ญ ศรีภักดี หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชุมพร ร่วมประชุมติดตามผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ (รอบที่ ๒) เขตตรวจราชการที่ ๖ (จังหวัดชุมพร)
    

  สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชุมพร ร่วมขับเคลื่อน "โครงการ ๙๑๐๑ ตามรอยพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน” นำการจัดทำบัญชีสู่เกษตรกรและประชาชนในพื้นที่จังหวัดชุมพร เพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน สร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรและชุมชน
    

  วันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐ นางสาววิจิตรา ขุนณิชย์ นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ และบคลากรในสายสอบบัญชี ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี สหกรณ์กล้วยหอมทองปลอดสารเคมีจังหวัดชุมพร จำกัด ณ ที่ทำการสหกรณ์ฯ อำเภอสวี จังหวัดชุมพร
    

  วันที่ ๒๙ มิถุนายน ถึง ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชุมพร ร่วมกับกลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๘ นำโดยนายวราเทพ สุริยชน นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการพิเศษ และนางสาวอังสนา โยธินวัฒนบำรุง นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัดร่วมสังเกตการณ์ตรวจนับสินค้า ณ สหกรณ์นิคมท่าแซะ จำกัด ทั้ง ๔ สาขา ๖ จุดตรวจนับ
    

  วันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๐ นางสาวกำไลทิพย์ ดำชูพราย นักวิชาการตรวจสอบบัญชีปฏิบัติการ พร้อมด้วยตัวแทนจากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และหน่วยงานภาคีเครือข่าย ร่วมประชุมโครงการส่งเสริมระบบการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่หลักเกณฑ์ใหม่) ปี ๒๕๖๐
    

  วันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๐ นางลาวัลย์ พลเพชร นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ พร้อมด้วยบุคลากรในสายสอบฯ เข้าตรวจสอบบัญชีสหกรณ์การเกษตรเมืองชุมพร จำกัด และได้ร่วมให้คำแนะนำด้านบัญชีแก่สมาชิกของสหกรณ์ ณ ห้องปฏิบัติงานผู้บริหารสหกรณ์การเกษตรเมืองชุมพร จำกัด
    

  วันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๐ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชุมพร นำโดยนางวันเพ็ญ ศรีภักดี หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชุมพร และนางสาวระวีวรรณ โอภาภิรัตน์ ครูบัญชีในเขตพื้นที่อำเภอปะทิว รวมทั้งบุคลากรในสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชุมพร ร่วมงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field day) และบริการการเกษตรเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ในปี ๒๕๖๐
    

  วันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชุมพร นำโดยนายวราเทพ สุริยชน นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการพิเศษ และนางลาวัลย์ พลเพชร นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัดพร้อมใจกัน ร่วมกิจกรรม "โครงการจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทาน"
    

  วันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๐ นางสาวรุ่งทิพย์ เอียวสินพานิช นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ ร่วมประเมินจริยธรรมด้านการเงินการบัญชีของผู้บริหารสหกรณ์ ณ สหกรณ์นิคมปะทิว จำกัด อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร
    

  วันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๐ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชุมพร ร่วมออกบู๊ทเพื่อประชาสัมพันธ์และให้ความรู้ทางด้านบัญชีรับ-จ่ายในเครัวเรือน บัญชีต้นทุนประกอบอาชีพ และบัญชีต้นกล้าเศรษฐกิจพอเพียง ในงาน วันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) และบริการการเกษตรเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตสินค้าเกษตร ศพก. โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร
    

  วันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๐ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชุมพร นำโดยนายวราเทพ สุริยะชน นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการพิเศษ และบุคลากรในสังกัด ร่วมบูรณาการกับสำนักงานสหกรณ์จังหวัดชุมพร และสำนักงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จัดนิทรรศการ "๗ มิถุนายน วันกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน"
    

  วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๐ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชุมพร จัดอบรมโครงการเสริมสร้างความเข็มแข็งและเป็นอิสระให้กับสหกรณ์ หลักสูตร ผู้ตรวจสอบกิจการขั้นพื้นฐาน (หลักสูตร ๑) ระหว่างวันที่ ๑ - ๒ มิถุนายน ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมชั้น ๔ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชุมพร จำกัด ตำบลวังใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร

  วันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๐ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชุมพร และสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๘ ประชุมซักซ้อมการเข้ากำกับแนะนำสหกรณ์ แก่ผู้ผ่านการอบรมในโครงการสร้างความเข้มแข็งการจัดทำบัญชีและงบการเงินแก่สหกรณ์ (กลุ่มไม่พร้อมใช้ IT) และโครงการยกระดับชั้นการควบคุมภายในแก่สหกรณ์ เพื่อรับทราบปัญหาอุปสรรค พร้อมจัดกิจกรรม Workshop
   

  วันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๐ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชุมพร นำโดยนางสาวศรินทิพย์ ภัยวิมุติ นักวิชาการตรวจสอบบัญชี ร่วมออกบู๊ทเพื่อประชาสัมพันธ์และให้ความรู้ทางด้านบัญชีรับ-จ่ายในเครัวเรือน บัญชีต้นทุนประกอบอาชีพ และบัญชีต้นกล้าเศรษฐกิจพอเพียง ในงาน วันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day)
    

  วันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๐ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชุมพร นำโดยนางสาววิจิตรา ขุนณิชย์ นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด ออกบู๊ทเพื่อประชาสัมพันธ์และให้ความรู้ทางด้านบัญชีในงาน วันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day)
    

  วันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๘.๐๐ น. สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชุมพร นำโดยนางวันเพ็ญ ศรีภักดี หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชุมพร พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด รวมทั้งหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และประชาชนชาวจังหวัดชุมพร ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศล
    

  วันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๐๐ น. นางวันเพ็ญ ศรีภักดี หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชุมพร หนึ่งในคณะอนุกรรมการพิจารณาเงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์ระดับจังหวัด จังหวัดชุมพร ร่วมประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดชุมพร
    

  วันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๐ นางขวัญตา ภักดีประชุม นักวิชาการตรวจสอบบัญชี ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๖๐ กลุ่มเกษตรกรทำสวนนาพญา ณ สำนักปฏิบัติธรรมนาพญาธรรมาราม หมู่ที่ ๑๓ ตำบลนาพญา อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร เพื่อแถลงงบการเงินของกลุ่มเกษตรกรทำสวนนาพญา
    

  วันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๐ นางวันเพ็ญ ศรีภักดี หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชุมพร พร้อมบุคลากรในสังกัด ร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์ของพลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ณ ศาลเสด็จในกรมฯ (ศาลบน)
    

  วันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๐ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชุมพร นำโดยนางลาวัลย์ พลเพชร นักวิาชการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด ออกบู๊ทเพื่อประชาสัมพันธ์และให้ความรู้ทางด้านบัญชีในงาน วันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day)
    

  วันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๐ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชุมพร นำโดยนางสาวมยุเรศ สุดเพชร นักวิชาการตรวจสอบบัญชีปฏิบัติการ พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด ออกบู๊ทเพื่อประชาสัมพันธ์และให้ความรู้ทางด้านบัญชีในงาน วันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day)
    

  วันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ข้าราชการและบุคลากรสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชุมพร นำโดยนางวันเพ็ญ ศรีภักดี หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชุมพร จัดกิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.๒๕๖๐ ณ วัดดอนทรายแก้ว ตำบลนาทุ่ง อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร
    

  วันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๐ นางสาวกำไลทิพย์ ดำชูพราย นักวิชาการตรวจสอบบัญชีปฏิบัติการ และตัวแทนจากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมเป็นสักขีพยานและแจกปัจจัยการผลิตตามโครงการปรับโครงสร้างการผลิตเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการตลาดปาล์มน้ำมันแบบครบวงจรแบบบูรณาการ ณ สหกรณ์นิคมหลังสวน จำกัด
    

  วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชุมพร นำโดยนายวราเทพ สุริยชน นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการพิเศษ และนางสาววิจิตรา ขุนณิชย์ นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ ร่วมเป็นวิทยากร บรรยายในหัวข้อ บัญชีสหกรณ์ภาคการเกษตร และสอนการใช้งานโปรแกรมระบบบัญชีแยกประเภท GL เวอร์ชั่น ๒.๒ ที่พัฒนาโดยกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
    

  วันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๐ นางขวัญตา ภักดีประชุม นักวิชาการตรวจสอบบัญชี และผู้ช่วยผู้สอบบัญชีในสังกัดสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชุมพร ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๖๐ กลุ่มเกษตรกรทำสวนนากระตาม ณ โรงเรียนบ้านนาลึก อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร เพื่อแถลงงบการเงินของกลุ่มเกษตรกรทำสวนนากระตาม
    

  วันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๐๐ น. นางวันเพ็ญ ศรีภักดี หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชุมพร ประสานงานติดตามตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ "โครงการสร้างผู้ทำบัญชีสหกรณ์" ณ ห้องประชุมสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชุมพร อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร
    

  วันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๐ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชุมพร นำโดยนายวราเทพ สุริยชน นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการพิเศษ ร่วมบูรณาการกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จังหวัดชุมพร จัดโครงการจัดประชุมปฏิบัติการ "การขับเคลื่อนโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่" ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมสหกรณ์นิคมท่าแซะ จำกัด อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร
    

  วันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๐ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชุมพร นำโดยนางสาววิจิตรา ขุนณิชย์ นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ ร่วมโครงการจังหวัดพบประชาชนประจำปี ๒๕๖๐ ณ โรงเรียนบ้านท่าลานทอง หมู่ที่ ๔ ตำบลคุริง อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร
    

  วันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๐ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชุมพร นำโดยนางสาวกำไลทิพย์ ดำชูพราย นักวิชาการตรวจสอบบัญชีปฏิบัติการ พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัดฯ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเกษตรกร และติดตามความคืบหน้า โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๐ จำนวน ๗ ราย
    

  วันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชุมพร นำโดยนางวันเพ็ญ ศรีภักดี หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชุมพร พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด ร่วมสรงน้ำพระพุทธประจำสำนักงานฯ และร่วมรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ภายในสำนักงาน เพื่อเป็นศิริมงคลและเป็นขวัญกำลังใจกับบุคลากรทุกคนในการปฏิบัติงานต่อไป
    

  วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๐ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชุมพร นำโดยนางสาวกำไลทิพย์ ดำชูพราย นักวิชาการตรวจสอบบัญชีปฏิบัติการ พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัดฯ ร่วมพิธีถวายราชสักการะเนื่องใน "วันคล้ายวันพระราชสมภพองค์ประธานมูลนิธิสายใจไทย" ณ หอประชุมจังหวัดชุมพร
    

  วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๐ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชุมพร นำโดยนางวันเพ็ญ ศรีภักดี หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชุมพร พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด ร่วมพิธีถวายราชสักการะเนื่องใน "วันพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า" และ "วันข้าราชการพลเรือน ประจำปี ๒๕๖๐"
    

  วันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๐ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชุมพร นำโดยนางลาวัลย์ พลเพชร นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด เป็นวิทยากรร่วมบูรณาการกับเกษตรจังหวัดชุมพร และเกษตรอำเภอสวี ขับเคลื่อน "โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร กิจกรรมพัฒนาเกษตรกรผู้นำ"
    

  วันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๐ นางสาวจิรทรัพย์ ปลอดกระโทก รองอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ นางสาววรรณพร ตั้งพรโชติช่วง ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร นางสาวนารี แซ่เฮง ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๘ และนางวันเพ็ญ ศรีภักดี หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชุมพร พร้อมด้วยคณะผู้ติดตาม ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเกษตรกรเป้าหมาย
    

  วันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๐๐ น. สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชุมพร นำโดยนางวันเพ็ญ ศรีภักดี หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชุมพร จัดประชุมข้าราชการและบุคลากรภายในสำนักงานประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๐ เพื่อติดตามผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมา
    

  "โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ ๕ ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ ถวายในหลวง" วันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๐ นางวันเพ็ญ ศรีภักดี หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชุมพร ร่วมสังเกตุการณ์พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด ร่วมขับเคลื่อนโครงการดังกล่าว โดยการนำบัญชีต้นทุนประกอบอาชีพแนะนำให้เกษตรกร
    

  นางสาวรุ่งทิพย์ เอียวสินพานิช นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ พร้อมคณะกรรมการดำเนินการประกวดการบันทึกรายงงานการประชุมและการบันทึกบัญชีของสหกรณ์นักเรียนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนในจังหวัดชุมพร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐
    

  วันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๖.๒๐ น. นางวันเพ็ญ ศรีภักดี หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด ร่วมโครงการจัดกิจกรรม Big Cleaning Day ณ สนามกีฬาจังหวัดชุมพร เพื่อดำเนินการลดปริมาณขยะมูลฝอย เตรียมพร้อมรองรับการเป็นเจ้าภาพร่วมกับจังหวัดระนองจัดกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ ๓๓
    

  วันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๐ นางวันเพ็ญ ศรีภักดี หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชุมพร พร้อมด้วยหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมประชุมและลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการตรวจราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ รอบที่ ๑ นำโดยนายประยวน พันธ์สวัสดิ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงกระเกษตรและสหกรณ์ เขต ๖ และ ๗
    

  วันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชุมพร นำโดยนางวันเพ็ญ ศรีภักดี หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชุมพร พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัดร่วมงาน "วันสหกรณ์แห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๐"
    

  วันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ นางสาวกำไลทิพย์ ดำชูพราย นักวิชาการตรวจสอบบัญชีปฏิบัติการ ร่วมประชุมเครือข่ายศูนย์เรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ระดับจังหวัดครั้งที่ ๑ ณ ศูนย์เรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร  
     

  วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ น. สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชุมพร ร่วมโครงการจัดกิจกรรม Big Cleaning Day ณ บริเวณรอบสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชุมพร อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร ตามแผนปฏิบัติการ "ประเทศไทยไร้ขยะ"
    

  วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ นางวันเพ็ญ ศรีภักดี หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชุมพร เป็นตัวแทนมอบเงินช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อน จากการประสบอุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้ ซึ่งได้รับความเมตตาจากอดีตผู้บริหารในสังกัดกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
     

  สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชุมพร จัดอบรมผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งและเป็นอิสระให้กับสหกรณ์ หลักสูตร ผู้ตรวจสอบกิจการขั้นพื้นฐาน (หลักสูตร ๑) ระหว่างวันที่ ๙ – ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมชั้น ๒ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชุมพร
    

  วันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ นางสาวรุ่งทิพย์ เอียวสินพานิช นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๕๙ สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดชุมพร จำกัด ณ ห้องประชุมโรงแรมแกรนด์พาเลซ โดยได้ให้คำแนะนำและเสริมในเรื่องของระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์
        

  วันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๐ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๘ จัดอบรมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ในเขตพื้นที่ สตท.๘ จำนวน ๓ โครงการ ได้แก่ โครงการเสริมสร้างความรู้พื้นฐานด้านการเงินการบัญชีแก่สหกรณ์ (ตั้งใหม่) , โครงการยกระดับชั้นการควบคุมภายในแก่สหกรณ์ และโครงการเพิ่มศักยภาพการใช้ข้อมูลทางการเงินและการบัญชีเพื่อการบริหารสหกรณ์
    

  วันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. นางสาวกำไลทิพย์ ดำชูพราย นักวิชาการตรวจสอบบัญชีปฏิบัติการ เป็นตัวแทนสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชุมพร ส่งมอบปัจจัยการผลิตโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ปี ๒๕๖๐ ณ ที่ว่าการอำเภอสวี จังหวัดชุมพร ในความรับผิดชอบของสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชุมพรจำนวน ๗ คน
    

  วันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๐ ส่ำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชุมพร นำโดยนางวันเพ็ญ ศรีภักดี หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชุมพร พร้อมด้วยผู้สอบบัญชีในสังกัด ร่วมประชุมโครงการขับเคลื่อนแผนพัฒนาความเข้มแข็งสหกรณ์ปี ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมพุดพิชญา โรงแรมนานาบุรี อำเภอเมือง จังหยวัดชุมพร
    

  วันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๐ นางสาวกำไลทิพย์ ดำชูพราย นักวิชาการตรวจสอบบัญชีปฏิบัติการ รับบูรณาการณ์กับสำนักงานประมงจังหวัดชุมพร ร่วมเป็นวิทยากร กิจกรรม ส่งเสริมการเลี้ยงปลาน้ำจืดตามศักยภาพพื้นที่ระดับครัวเรือน ประจำปี ๒๕๖๐ในหัวข้อ การทำบัญชีครัวเรือน
    

  วันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๐ นางสาววิจิตรา ขุนณิชย์ นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๕๙ สหกรณ์ออมทรัพย์เจ้าหน้าที่สหกรณ์นิคมท่าแซะ จำกัด ณ ห้องประชุมใหญ่ (ชั้นสอง) สหกรณ์นิคมท่าแซะ จำกัด
    

  วันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๘.๐๐ น. นางวันเพ็ญ ศรีภักดี หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชุมพร พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด และประชาชนทั้งภาครัฐ และเอกชนจำนวนมาก ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลสตมวาร ๑๐๐ วัน ณ หน้าเทศบาลเมืองชุมพร อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร
    

  วันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๐ นางสาววิจิตรา ขุนณิชย์ นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ ร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตร จัดเวทีแบบมีส่วนร่วมและจัดทำแผนปฏิบัติการของกลุ่มเกษตรอินทรีย์วิถีพอเพียง บ้านรุ่งเรือง ณ ศาลาหมู่บ้าน หมู่ ๒๐บ้ารุ่งเรือง ตำบลละแม อำเภอละแม จังหวัดชุมพร

  วันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๐ นางสาวกำไลทิพย์ ดำชูพราย นักวิชาการตรวจสอบบัญชีปฏิบัติการ ร่วมประชุมเพื่อดำเนินการขับเคลื่อนระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ในเขตปฏิรูปที่ดินพืชกาแฟ ณ ที่ทำการวิสาหกิจชุมชนกลุ่มกาแฟบ้านถ้ำสิงห์ หมู่๑ ตำบลถ้ำสิงห์ อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร
    

  ตั้งแต่ที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๙ เป็นต้นมา ได้มีตัวแทนของสหกรณ์ภายในเขตพื้นที่จังหวัดชุมพร เข้าร่วมอวยพรมอบกระเช้าและของขวัญ แก่สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชุมพรโดยผ่าน นางวันเพ็ญ ศรีภักดี หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชุมพร และนายวราเทพ สุริยชน นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการพิเศษ เป็นตัวแทนรับมอบกระเช้าของขวัญ
    

  วันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๓๐ น. สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชุมพร นำโดยนางวันเพ็ญ ศรีภักดี หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชุมพร พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด ร่วมพิธีเปิดศูนย์บริการประชาชนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และงาน "ชิมหม่อน ชมไหม สืบสานงานพระมารดาไหมไทย"
    

  วันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๙ เวลา ๙.๓๐ น. สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ ดำเนินการเชิญผู้ตรวจสอบกิจการ และข้าราชการสำนักงานสหกรณ์จังหวัดชุมพร ร่วมรับชมรับฟังการถ่ายทอดสดผ่านเว็บ Conference เรื่อง ระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ ว่าด้วยการตรวจสอบกิจการ พ.ศ. ๒๕๕๙

  วันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๙ นางลาวัลย์ พลเพชร นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ พร้อมด้วย นางสาวจันทนา ถึงถิ่น นักวิชาการตรวจสอบบัญชี ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๕๙ สหกรณ์สวนปาล์มนากระตาม จำกัด ณ โรงเรียนประชาสันติ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร
    

  วันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๙ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชุมพร นำโดยนางวันเพ็ญ ศรีภักดี หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชุมพร พร้อมด้วยบุคลากรภายในสำนักงาน ร่วมทำบุญถวายจตุปัจจัยไทยธรรม แด่พระภิกษุสงฆ์ และฟังเทศน์จากเจ้าอาวาสวัดดอนทรายแก้ว เนื่องในวันดิถีขึ้นปีใหม่
    

  วันที่ ๒๐-๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๙ ทีมไอทีสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชุมพร นำโดยนางสาววิจิตรา ขุนณิชย์ นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ เข้าตรวจเยี่ยม และสอนแนะการใช้งานโปรแกรมที่พัฒนาโดยกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ แก่สหกรณ์นิคมท่าแซะ จำกัด และสหกรณ์สวนปาล์มนากระตาม จำกัด
    

  วันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๗.๓๐ น. นางวันเพ็ญ ศรีภักดี หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชุมพร พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด ร่วมพิธีบวงสรวงและพิธีเปิดงานเทิดพระเกียรติพลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ประจำปี ๒๕๕๙
     

  วันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๙ นางวันเพ็ญ ศรีภักดี หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชุมพร ร่วมบูรณาการณ์กับสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดชุมพร ชี้แจงโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ กิจกรรมส่งเสริมองค์ความรู้เชิงปฏิบัติการแก่เกษตรกรเข้าร่วมโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ ของอำเภอสวี จำนวน ๖๕ คน
       

  สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชุมพร จัดโครงการฝึกอบรมจัดทำบัญชี หลักสูตร การจัดทำบัญชีกิจกรรมสหกรณ์สำหรับโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระหว่างวันที่ ๘ - ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๙
    

  วันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๕.๓๐ - ๑๖.๐๐ น. สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชุมพร นำโดยนางวันเพ็ญ ศรีภักดี หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชุมพรและบุคลากรในสังกัด ร่วมจัดกิจกรรมออกกำลังกาย ทุกวันพุธ ณ บริเวณนอกอาคารสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชุมพร อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร เพื่อสนองนโยบายนายยกรัฐมนตรี เสริมสร้างให้ข้าราชการมีสุขภาพพลานามัยที่ดี
     

  วันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชุมพร จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "พัฒนาอาสาสมัครเกษตรด้านบัญชี (ครูบัญชีอาสา) ปี ๒๕๖๐" ณ ห้องประชุมสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชุมพร อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร
    

  วันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ข้าราชการ พร้อมด้วยบุคลากรสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชุมพร พร้อมด้วยหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และประชาชนจังหวัดชุมพร ร่วมกิจกรรม "รวมพลังแห่งความภักดี" ณ บริเวณด้านหน้าศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย ถนนอัษฎางค์ ในเขตพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่หนองใหญ่ตามพระราชดำริจังหวัดชุมพร
    

  วันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๐๐ น. นางวันเพ็ญ ศรีภักดี หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชุมพร เดินทางเข้าบันทึกเสียงถวายอาลัย แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามมินทราธิราช บรมนาถบพิตร
    

  วันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๕.๐๐ น. นางวันเพ็ญ ศรีภักดี หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชุมพร และหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดชุมพร ร่วมประชุมหารือการดำเนินงานโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่จังหวัดชุมพร
    

  วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๐๐ น. นางวันเพ็ญ ศรีภักดี หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชุมพร ได้เรียกประชุมข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างในสังกัด ประชุมสำนักงานประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมชั้น ๒ อาคารสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชุมพร อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร
    

  วันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ข้าราชการและพนักงานราชการ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชุมพร ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดและพิธีลงนามถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามมินทราธิราช บรมนาถบพิตร เนื่องใน "วันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี ๒๕๕๙"
    

  วันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ นายวราเทพ สุริยชน นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการพิเศษ ผู้สอบบัญชีและบุคลากรในสายสอบบัญชี ของสหกรณ์นิคมท่าแซะ จำกัด ร่วมประชุมสามัญประจำปี ๒๕๕๙ ณ สหกรณ์นิคมท่าแซะ จำกัด อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร
    

  วันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชุมพร จัดโครงการ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ หลักสูตร "พัฒนาศักยภาพครูบัญชีประจำศูนย์เรียนรู้ ให้สามารถให้บริการความรู้ด้านการจัดทำบัญชีแก่เกษตรกรที่ขอรับบริการได้"
    

  วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชุมพร นำโดยนางวันเพ็ญ ศรีภักดี และบุคลากรในสังกัด ร่วมถวายความอาลัย และน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร สยามมินทราธิราชบรมนาถบพิต
    

  วันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๘.๐๐ น. สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชุมพร นำโดยนางวันเพ็ญ ศรีภักดี หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชุมพร พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด ร่วมเป็นเจ้าภาพในพิธีบำเพ็ญกุศล เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร สยามมินทราธิราชบรมนาถบพิตร
    

  วันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๙ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชุมพร นำโดยนางวันเพ็ญ ศรีภักดี หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชุมพร พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด ร่วมพิธีบำเพ็ญพระกุศลปัณรสมวาร (๑๕ วัน)
    

  วันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๙ นายวราเทพ สุริยชน นักวิชการตรวจสอบบัญชีชำนาญการพิเศษ พร้อมด้วยบุคลากรในสายสอบบัญชี ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๔๑ จำกัด ณ ห้องประชุมกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๔๑